VOSYLIUS Jonas

Plačiau: 

      Jonas Vosylius (1938-03-14  Alytus—1996-12-02  Kaunas), fizikas, docentas, gamtos mokslų daktaras, ilgametis KPI Fizikos katedros dėstytojas.

     Pedagogų Julijos ir Jono Vosylių šeimoje užaugo dukra Virginija Marija ir sūnus Jonas. Jų tėvas, VDU Istorijos fakulteto absolventas, sovietmečiu daugelį metų Kauno medicinos institute dėstė lotynų kalbą. Mama baigė VDU Humanitarinį fakultetą ir buvo prancūzų bei lietuvių kalbų mokytoja. Jonas (junjoras)  1944 m. Marijampolėje pradėjo lankyti pradinę mokyklą. Ją baigęs (1948) įstojo  į Marijampolės 1-ąją gimnaziją. Vyresnėse klasėse  išryškėjo jo talentas fizikai,  matematikai ir muzikai. Mokykloje jis jau vadovavo fizikų būreliui.  Besimokydamas 10-oje klasėje, 2-oje Respublikinėje jaunųjų fizikų olimpiadoje (1954) laimėjo 1-ąją vietą, o kitais metais jaunųjų matematikų olimpiadoje – 2-ąją vietą. 1955 m., baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikosmatematikos fakultetą ir specializavosi teorinės fizikos srityje. Studijuodamas universitete kartu su bendraautoriais, parašė ir paskelbė du mokslinius straipsnius Lietuvos Mokslų akademijos darbuose.

     1960 m. baigęs universitetą, J. Vosylius dvejus metus dėstė fiziką Vilniaus prekybos technikume. 1962 m. priimtas dirbti KPI Fizikos katedroje asistentu. Tobulinosi aspirantūroje (19631966), o nuo 1968 m. dirbo vyr. dėstytoju. Jis buvo talentingas katedros mokslinis darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritis buvo jonų pluoštelių sąveikos su kietųjų kūnų paviršiumi teorinio modelio nagrinėjimas. 1970 m. Vilniaus universiteto Mokslo taryba už darbą „Galvanomagnetiniai reiškiniai sudėtingos zoninės sandaros puslaidininkiuose, esant stipriesiems elektriniams laukams ir netampriajai krūvininkų sklaidai“ jam suteikė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (1993 m. nostrifikuoto gamtos mokslų daktaro) laipsnį. Nuo  1972 m.docentas. Jis yra paskelbęs per 70 mokslinių straipsnių. Jis labai daug prisidėjo prie Fizikos katedros įsteigtoje žinybinėje laboratorijoje vykdomų mokslinių darbų sėkmės. 1973 m., kartu su kolegomis, apdovanotas Išradėjų ir racionalizatorių draugijos pereinamuoju prizu „Eureka“. Jis yra monografijos „Jonų pluošteliais aktyvinami procesai kietųjų kūnų paviršiuje“ (1987) bendraautoris. Monografijoje pasiūlytas joninio ir plazmocheminio ėsdinimo fenomenologinis modelis. Už šią monografiją 1988 m. SSRS liaudies švietimo komitetas apdovanojo autorius pirmojo laipsnio premija. Kvalifikuotai skaitė bendrosios fizikos, statistinės fizikos ir kietojo kūno fizikos kursus. Buvo labai korektiškas dėstytojas, mėgstąs bendrauti bendradarbis ir kolega. Jis Lietuvos aukštųjų mokyklų inžinerinėms specialybėms skirtų vadovėlių „Fizika“ T. 2 (1989), „Fizika“ T. 3 (1992) ir „Fizika“ T. 4 ( 1995) bendraautoris. Kvalifikaciją kėlė Maskvos inžinerinės fizikos institute (1974), Leningrado politechnikos institute (1977), stažavosi Lietuvos MA Fizikinių techninių energetikos problemų institute (1985). Už gerą darbą rektorius jam reiškė padėkas, skatino pinigine premija.

    Vosylių šeima pasižymėjo pilietiškumu; jo raiškos pobūdžiu ir aktyvumu ypač išsiskyrė Jono sesuo Virginija. Įgijusi geologės kvalifikaciją Vilniaus universiteto Gamtos fakultete, Virginija kurį laiką dirbo ekspedicijose, vėliau Lietuvoje,  Geologijos valdyboje, Termoizoliacijos institute, Lietuvos mokslų akademijoje. Lietuvoje įsijungė į rezistencinę veiklą. Ji buvo viena iš pogrindinio leidinio „Pastogė“ redaktorių, pogrindinės literatūros, politinių kalinių bei tremtinių atsiminimų daugintoja ir platintoja. Dėl savo veiklos visada buvo KGB akiratyje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kurį laiką vadovavo Represijų Lietuvoje tyrimo centrui. Ji yra leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas. 1939-1941.“ 1 t. viena iš sudarytojų ir trijų jo įvadinių straipsnių autorė.

    Jonas ir Audronė Vosyliai  užaugino ir į gyvenimą išleido dukras Eglę  ir Rasą.  Abi baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA). Eglė, po fortepijono studijų, ilgą laiką dirbo LMTA koncertmeistere, turi sūnų. Rasa baigė smuiko klasę, stažavosi Londone, dėstė LMTA. Penkiolika metų dirbo tarptautiniame orkestre Kremerata Baltika, grojo daug solinių bei kamerinės muzikos koncertų. Šiuo metu dirba Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre. Augina tris vaikus.

    J. Vosylius mirė 1996 m. gruodžio 2 d. Kaune. Palaidotas Romainių kapinėse.

 

 Parengė   Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC