VITKAUSKAS Arvydas Juozas

Gimimo data: 
1937-04-03

profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, valstybinės premijos laureatas, Tekstilės medžiagų katedros vedėjas (1991-1998).

Plačiau: 

    Arvydas Juozas VITKAUSKAS (1937-04-03 Kaunas), inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.
   1953 m. baigė Kauno 8-ąją vidurinę mokyklą ir Kauno vaikų muzikos mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetą. 1958 m. baigęs studijas, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją, pluoštinių medžiagų mechaninės technologijos specialybę. 1958–1960 m. dirbo pamainos ir vyresniuoju meistru Kauno šilko pliušo kombinate, o 1960–1962 m. – vyresniuoju inžinieriumi Pramoninės statybos projektavimo institute. 1962–1970 m. KPI Tekstilės technologijos (vėliau Pluoštinių medžiagų ir Tekstilės medžiagų) katedros asistentas ir vyr. dėstytojas.
   1968 m. apgynė technikos mokslų kandidato (1993 m. nostrifikuota – daktaro) laipsnio disertaciją „Tempiamų kompleksinių siūlų atvirkštinės relaksacijos tyrimas“. 1970 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. 1991–1998 m. – Kauno technologijos universiteto (KTU) Tekstilės medžiagų katedros vedėjas, vėliau Tekstilės technologijos katedros docentas. 1999 m. Rygos technikos universitete apgynė habilitacinį darbą „Tekstilės siūlų relaksacinės savybės: modeliavimas, eksperimentinis tyrimas, prognozavimas“ ir tais pačiais metais jam buvo pripažintas technologijos mokslų profesoriaus mokslinis vardas. Tekstilės technologijos katedros profesoriumi dirbo iki 2009 m. (kol išėjo į pensiją).
    Per visą 47 metus trukusį pedagoginio darbo laikotarpį A. J. Vitkauskas studentams skaitė vieną fundamentaliausių specialybinių disciplinų – tekstilės medžiagotyrą, taip pat pluoštų fiziką, tekstilės medžiagų mechaniką, mokslinių tyrimų pagrindus, verpimo technologiją bei įrenginius ir kt. Vadovavo studentų mokomosioms ir gamybinėms praktikoms, diplominiam projektavimui, magistrantų moksliniams darbams. Savo pedagoginėje veikloje daug dėmesio skyrė dėstymo metodikai tobulinti, mokslo naujovėms propaguoti, katedros laboratorinei bazei tobulinti ir plėsti, studentų kūrybinei minčiai ugdyti. 1990 m. tapo KTU lektorių konkurso laureatu. 2001–2008 m. Europos Sąjungos šalių universitetų jungtinėje magistrantūroje (studijų programa „Modernioji tekstilės inžinerija”) Suomijoje, Belgijoje, Ispanijoje skaitė paskaitų kursą „Tekstilės medžiagų mechanika“. Drauge su kitais parengė ir 2001 m. išleido „Aiškinamąjį tekstilės terminų žodyną“ (su keturių kalbų atitikmenimis), buvo šio žodyno mokslinis redaktorius.
  A. J. Vitkauskas yra paskelbęs per 100 mokslinių ir metodinių darbų. Iš jų  du vadovėliai aukštosioms mokykloms: Tekstilės medžiagotyra (1976 ir 1989, su kitais), mokomosios knygos: Pluoštų sandara ir natūraliųjų pluoštų gamybos principai (1993), Mechanics of Textile Materials (2002 ir 2005), Tekstilės medžiagų bandymai. I dalis (2007), Tekstilės medžiagų mechanika (2007, su kitais). 1971–1994 m. jis buvo Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbų rinkinio „Tekstilės ir odos technologija“, o 2000–2010 m. mokslinio žurnalo „Materials Science“ („Medžiagotyra“) redakcinės kolegijos narys (nuo 2004 m. vyr. redaktoriaus pavaduotojas). Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 2001 m. už darbų ciklą „Tekstilės gaminių projektavimo teorija, savybių tyrimai ir prognozavimas“ (1980–2000) buvo apdovanotas (su kitais) LR valstybine premija.
   1998–2007 m. A. Vitkauskas Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro techninis ekspertas bandymų laboratorijų srityje, bendradarbiavo įgyvendinant Belgijos, Lenkijos ir Lietuvos universitetų projektą „Technologinė kokybės vadyba tekstilėje“ (2003–2004), Lietuvos tekstilės instituto (1976—2011) ir daugelio disertacijų gynimo tarybų narys bei pirmininkas. 1978–1981 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių tarybos mokslinis sekretorius.
   Už gerą mokslinį ir pedagoginį darbą, aktyvią visuomeninę veiklą jam įteikti Ministerijos ir Universiteto garbės ir padėkos raštai, o už nuopelnus plėtojant Lietuvos lengvąją pramonę Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacijos (LATIA) prezidiumo 2002 m. apdovanotas Lietuvos lengvosios pramonės garbės ženklu „Auksinė verpstė“.

 Parengė                                           A. Navasaitienė, J. Slavėnas
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC