TĖVELIS Vytautas

Gimimo data: 
1937-04-19

 docentas, fizikos matematikos mokslų daktaras, KPI Taikomosios matematikos katedros vedėjas (1974–1981),  prodekanas (1964–1974). Mirė 1981-01-31.

 

Plačiau: 

         Vytautas Tėvelis  (1937-04-19  Kaunas 1981-01-31 Kaunas) matematikas, fizikos matematikos mokslų daktaras, KPI Taikomosios matematikos katedros vedėjas, prodekanas.

       Vytautas gimė 1937 metais Kaune. Tėvas – Lietuvos kariuomenės kapitonas Juozas Tėvelis, motina – pradžios mokyklos mokytoja Sofija Grybinaitė -Tėvelienė. Vytauto tėvas Juozas Tėvelis 1941 m. birželio 14 d. kartu su kitais kariškiais buvo suimtas ir išvežtas į Norilską, kur 1942 m. rugsėjo mėn. žuvo.  Motina Sofija Grybinaitė - Tėvelienė, 1931 metais baigusi Marijampolės mokytojų seminariją, dirbo Lukšiuose, Šakių apskrityje.

    Vytauto dėdė, mamos brolis mokytojas Aleksandras Grybinas - Faustas (1920–1949)  nuo 1945 m. buvo Tauro apygardos partizanas, o nuo 1948 m. – Tauro apygardos partizanų vadas. 1949 m. vasario 16 d. dalyvavo partizanų vadų suvažiavime. Būdamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio  tarybos nariu, pasirašė Deklaraciją, kuri, kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais, sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS, kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Aleksandras Grybinas - Faustas žuvo 1949 m. rugsėjo 28 d., patekęs į pasalą Šakių apskrities Šunkarių miške. 

    1943 metais Vytautas pradėjo lankyti Lukšių pradžios mokyklą. Dėl karo veiksmų teko persikelti ir mokytis Karčrūdės pradinėje mokykloje, kurią baigė 1947 m. Tais pačiais metais įstojo į Šakių gimnaziją ir mokėsi iki 1949 m. Iškilus pavojui dėl giminystės su partizanais, su motina išvyko į Šiaulius. Ten mokėsi Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 m. ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto Matematikos skyrių. 1959 m. sėkmingai baigęs studijas ir įgijęs matematiko kvalifikaciją, pradėjo dirbti Ariogalos rajono Pernaravos vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju. Nuo 1960 m. rugsėjo 1 d. perėjo dirbti į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas). 1964–1974 m. ėjo Automatikos fakulteto prodekano pareigas. 1967–1969 metais mokėsi aspirantūroje Vilniaus universitete. Vadovaujant  fizikos ir matematikos mokslų kandidatui, doc. Aronui Naftalevičiui parengė ir 1969 m. apgynė disertaciją. Jam buvo suteiktas fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) laipsnis. Po aspirantūros iki mirties (1981) dirbo KPI Taikomosios matematikos katedroje. 1972 m. jam buvo suteiktas pedagoginis docento vardas. Nuo 1974 m. Vytautas Tėvelis vadovavo Taikomosios matematikos katedrai. Jis įžvalgiai kaupė katedros pedagoginį potencialą, rūpinosi katedros metodine veikla, darbuotojų pedagoginio meistriškumo ugdymu, jų kvalifikacijos kėlimu.

     Doc. Vytautas Tėvelis buvo talentingas matematikas. Paskelbė mokslinių straipsnių periodinių meromorfinių funkcijų interpoliavimo ir meromorfinių funkcijų asimptotinio periodų aibės struktūrų klausimais. Parašė metodinių mokymo priemonių ir buvo kompleksinio kintamojo funkcinių teorijos vadovėlio bendraautoris, dalyvavo Lietuvos matematikų draugijos veikloje, skaitė pranešimus seminaruose ir konferencijose. Vytautas Tėvelis dėstė matematikos kursus įvairių fakultetų studentams. Jis aktyviai dalyvavo rengiant moksleivius ir studentus matematikų olimpiadoms.

       Ankstyva ir netikėta mirtis, nesulaukus nė 44 metų, Vytautui sutrukdė įgyvendinti daug gerų sumanymų, pasidžiaugti augančiais vaikais. Su žmona mokytoja Dalia Kalantaite-Tėveliene užaugino  dvi dukras ir sūnų. Dukros Audronė ir Giedrė pasirinko mediko kelią – dirba  odontologėmis, o sūnus Algirdas, baigęs VDU fizikos ir matematikos fakulteto bakalauro studijas, dirba verslo srityje.

     Vytautas Tėvelis mirė 1981 metais sausio 31 d. Palaidotas Romainių kapinėse Kaune.

 

Parengė Romualdas Markauskas

2016-11-06.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC