POŽĖLA Ignas

Plačiau: 

 

         

Ignas Požėla (1939-03-10 Gataučiai, Pakruojo valsč., Šiaulių aps.) fizikas, gamtos mokslų daktaras, docentas, ilgametis Fizikos katedros dėstytojas, tremtinys.

     Gimė Pakruojo krašto pažangių ūkininkų šeimoje. 1941 m. birželio 14 d. sovietiniai okupantai suėmė jo tėvą ir, atskyrę nuo šeimos, ištrėmė į Rešotų lagerį  Krasnojarsko krašte. Čia jis 1942 m. pabaigoje mirė. Jau po mirties Ypatingasis pasitarimas jam paskyrė penkerius metus tremties.

      1941 m. dvimetį Igną su mama ištrėmė į Tomsko sritį. Tremtyje 1947 m.  Ignas pradėjo lankyti Vysokij Jar vidurinę mokyklą. Ją 1957 m. baigė ir kurį laiką dirbo  mašinų traktorių stotyje. Paleistas iš tremties, 1958 m. sugrįžo į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Studijuodamas Bendrosios fizikos katedroje dirbo vyr. laborantu (1962–1964). 1964 m.  baigė Universitetą ir tapo diplomuotu fizikos-spektroskopijos specialistu. Nuo 1965 m. KPI Fizikos katedros asistentas,  aspirantas (1966–1699), 1971 m. pakeltas į vyr. dėstytojo pareigas.  1973 m. Vilniaus universiteto taryba už darbą „Kai kurių molekulių ir jų sąveikos kvantinis skaičiavimas“, jam suteikė fizikos ir matematikos mokslų kandidato laipsnį (1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru). Nuo 1974 m. einantis docento pareigas, nuo 1976 m. docentas. Kvalifikaciją kėlė Sankt Peterburgo politechnikos (1975 ir 1978) ir Maskvos inžinierinės fizikos (1982) institutuose. Jis buvo Radioelektronikos, vėliau Fundamentaliųjų mokslų fakulteto tarybos narys. 2007 m. išėjo į pensiją.

     Jo mokslinių tyrimų kryptys: plonųjų sluoksnių fizikinės savybės, jonų implantacija. Paskelbė 37 mokslinius straipsnius, iš kurių 16 prestižiniuose Lietuvos ir tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose. Studentams skaitė bendrosios fizikos, kristalų tamprumo, kietojo kūno defektų ir matematinės fizikos modulių paskaitas. Buvo bakalaurantų ir magistrantų  baigiamųjų darbų vadovas, taip pat vadovavo doktorantams. Jis Respublikos aukštųjų mokyklų inžinerinių specialybių studentams skirto vadovėlio „Fizika“ 4 T. (1995),  mokymo knygų „Fizika 2: optika ir atomo fizika“ (2011, elektroninė versija 2003), „Kondensuotų medžiagų fizika“ (2000) bendraautoris. KPI studentus sėkmingai rengė respublikinei ir sąjunginei fizikos olimpiadoms, aktyviai dalyvaudavo organizuojant ir pravedant  respublikinį prof. K. Baršausko fizikos konkursą moksleiviams.

    Jis aktyvus visuomenininkas – Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai partijos, KTU veteranų klubo „Emeritus“ narys. Buvo Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys ir šios draugijos Kauno skyriaus pirmininkas. Už sėkmingą veiklą apdovanotas Respublikos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos (1974) ir Instituto (1974) garbės raštais, pareikštos rektoriaus padėkos.

 Parengė      Albinas Tamašauskas

                                               

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC