PIKČILINGIS Jonas,

Gimimo data: 
1889-01-13

teisininkas, valstybės veikėjas, ilgametis KPI darbuotojas,  sovietų politinis kalinys. Mirė 1976-02-04.

Plačiau: 

   Jonas PIKČILINGIS (1889-01-13 Kiaulupiai, Šakių apskr. -1976-02-04 Kaunas) teisininkas, valstybės veikėjas (1919–1940), KPI darbuotojas (1952-1965), sovietų politinis kalinys.
1906 m., baigęs Sintautų pradinę mokyklą, atvyko į Kauną. Čia įsidarbino Saliamono Banaičio įsteigtoje spaustuvėje. 1913 m. Maskvoje išlaikė gimnazijos keturių klasių egzaminus. Pirmojo pasaulinio karo metu, Lietuvą okupavus vokiečiams, J. Pikčilingis aktyviai dalyvavo Kaune sudarytoje miesto gyventojų atstovybėje. Tuo pačiu metu jis įsitraukė į Nukentėjusiems dėl karo šelpti organizaciją. 1920 m. įstojo į Kaune įkurtus Aukštuosius kursus. 1922 m. Kauno ;Aušros“ gimnazijoje eksternu išlaikęs abitūros egzaminus, studijas tęsė Lietuvos universitete. Jį baigė 1924 m. ir įgijo diplomuoto teisininko kvalifikaciją.
   Iki 1940 m. dirbo Lietuvos valstybinėse įstaigose: Užsienio reikalų ministerijos pasų skyriaus vedėju (1919–1920), Žemė ūkio ministerijos kanceliarijos viršininku (1920–1922), Seimo kanceliarijos direktoriumi (1922–1927), Kaune taikos teisėju (1927–1928), Kauno apygardos teismo teisėju (1928–1931), Kauno savivaldybės viceburmistru (1931–1934), Valstybės Tarybos nariu (1934–1940). Čia dirbdamas prisidėjo prie socialinių įstatymų rengimo. Savivaldybių darbo klausimais rašė straipsnius į „Vairą“, „Lietuvos Aidą“ ir kitus laikraščius. Lietuvą okupavus sovietams, pradžioje dirbo Pasvalio liaudies teismo teisėju, kiek vėliau– Valstybinėje leidykloje vertėju. Gerai mokėjo lietuvių ir rusų kalbas, suprato vokiškai, prancūziškai, lenkiškai ir lotyniškai. Antrojo pasaulinio karo metu buvo Kauno miesto viceburmistru (1941–1943), vėliau advokatavo lietuviškuose teismuose.
1944 m., sovietams reokupavus Lietuvą, NKVD jį suėmė ir Kariuomenės Tribunolas nuteisė kalėti. 1946 m. iš kalėjimo paleistas be teisės gyventi Kaune. Visgi nuo tų metų pabaigos vertėjavo Kaune esančiose „Šviesos“ ir „Varpo“ leidyklose. 1952 m. KPI rektorius K. Baršauskas jį įdarbino (už ką daugelį kartų partinio aktyvo kaltintas) instituto buhalterijoje. Darbe pasižymėjo stropumu, kruopštumu ir inteligencija. Po dešimties metų už gerą ir sąžiningą darbą rektorius prof. K. Baršauskas įsakymu jam išreiškė padėką ir perkėlė į aukštesnes – vyr. buhalterio pareigas. Deja, rektorius M. Martynaitis, nors ir prieštaravo J. Pikčilingis, jį 1964 m. pabaigoje perkėlė į Mokslinio tiriamojo sektoriaus apiformintojo pareigas, o 1965 m. išleido į pensiją.

J. Pikčilingis apdovanotas LDK Gedimino II laipsnio ordinu (1938). 
                                         
Parengė Albinas Tamašauskas
 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC