TVARIJONAVIČIUS Petras,

Gimimo data: 
1937-03-11

profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Mirė 1993-05-29. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Plačiau: 

    Petras TVARIJONAVIČIUS (1937-03-11, Vėriškių km. Radviliškio valsč., Šiaulių apskr. – 1993-05-29 Kaunas), inžinierius, habilituotas mokslų daktaras, profesorius.
   1955 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą. Taip pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetą. Jį 1960 m. baigė ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Buvo paskirtas KPI Pramonės įmonių ekeonomikos katedroje asistentu, 1966 – 1977 m. dėstė Lengvosios pramonės bei Ekonomikos ir vadybos fakultetuose.
   1970 m. apgynė ekonomikos kandidato disertaciją, kurioje analizavo tekstilės įmonių efektyvumo klausimus. 1973 m. jam buvo suteiktas docento mokslinis vardas.
    1973 ir 1979 m. stažavosi Paryžiaus Sorbonos universitete, kur susipažino su vadybos mokslų pasiekimais pasaulyje. 1973 m. KPI Inžinerinės ekonomikos fakultete įkūrė Valdymo problemų analizės ir projektavimo biurą. 1976 m. perėjo dirbti į Liaudies ūkio specialistų ir vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo instituto (LŪSTI) Kauno filialą Gamybos organizavimo katedros vedėju.
   1985 m. apsigynė daktaro disertaciją „Ūkio vadovų kadrų profesionalaus parengimo sistemos tobulinimas". 1986 m. jam suteiktas profesoriaus mokslinis vardas, o 1993 m. nostrifikuojamas habilituoto daktaro mokslinis laipsnis. Jam vadovaujant apgintos 7 daktaro disertacijos.
   P. Tvarijonavičius daug prisidėjo prie Lietuvos vadybos draugijos atkūrimo, buvo Baltijos vadybos fondo steigėjas ir ilgametis generalinis direktorius, vadovavo Lietuvos mokslo ir technikos draugijos asociacijai. Jo pastangomis į Lietuvos mokslo lobyną grįžo pasaulinio garso vadybos teoretiko V. A. Graičiūno palikimas. Jam priklauso įdėja Lietuvoje sukurti biznio inkubatoriaus tinklą.
   P. Tvarijonavičiaus svariausi mokslo darbų rezultatai paskelbti 2 monografijose: Profesionalus vadovas: mokymo sistema ir jos tobulinimo kryptys (1986), Valdymo dinamiškumas (1987); 6 mažesnės apimties knygos: Gamybos vadovų ruošimas ir kvalifikacijos kėlimas užsienyje: analitinė apžvalga (1974), Vadovo darbo turinys (1976), Gamybos vadovų ir specialistų vertinimo metodai: apžvalginė informacija (1976) ir taip pat per 40 mokslinių straipsnių. Jis parengė keleto vadovėlių koncepcijas, buvo jų atsakingas redaktorius.
   2006 m. P. Tvarijonavičiui (po mirties) buvo suteikta pirmoji Lietuvos pramoninkų konfederacijos įsteigta Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominacija už žymų indėlį į vadybos mokslą.
                                                    Parengė        A. Slavinskienė
   Literatūra
1. Bronislovas Martinkus. Ekonomikos ir valdybos studijų raida Kauno  technologijos universitete – Kaunas: Technologija, 1998.
2. Mykolas Aleliūnas ir kt. Profesorius Tvarijonavičius vadybos atgimimo  puoselėtojas. – Vilnius, 1998.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC