MOTEKAITIS Kazys

Plačiau: 

 

                                                        

Kazys Motekaitis (1905-12-05 Pavarstyčiai, Panevėžio aps. – 1979-08-16 Čikaga, JAV), fizikas, VDU Fizikos katedros adjunktas, Lietuvos kariuomenės karininkas, priverstinis emigrantas.

     1927 m. baigęs Šiaulių valdžios gimnazijos aštuonis semestrus Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete studijavo fiziką. Paskui vienerius metus civiliniu tarnautoju dirbo Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorijoje (GVTL).  Iš čia, turėdamas su Krašto apsaugos ministerijos stipendiją,   nuo 1932 m. pasiųstas fizikos studijas tęsti Sorbonos universitete. Čia 1934 m. baigė  Aukštąją optikos mokyklą  ir įgijo universitetinį išsilavinimą. Po studijų pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1935 m., baigęs Karo mokyklą ir įgijęs ginklavimo  atsargos jaun. leitenanto laipsnį, paskirtas GVTL technikos dalies vedėju. Čia vadovavo karinės optinės technikos ir optinių sistemų skaičiavimams, įrankių gamybos projektams. 1935 m. GVTL persikėlė į jai specialiai pastatytas ir moderniai įrengtas patalpas (Radvilėnų pl. 19). Čia dirbant jį vadovybė daugelį kartų tarnybiniais reikalais komandiravo į užsienį. Sovietiniams okupantams likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rudenį jį paskyrė į Raudonosios armijos 29-jo Šaulių teritorinio korpuso atskirojo zenitinės artilerijos diviziono kovinio aprūpinimo viršininku. Tačiau praėjus vos mėnesiui įsakymą atšaukė ir iš kariuomenės atleido. Sovietiniai okupantai taip pat nutraukė GTVL veiklą. Tuo metu ji buvo moderniausia laboratorija Pabaltijo valstybėse. Optikos poskyris buvo įgijęs kvarcinį spektrografą, fotometrą ir kitą tuo metu modernią įrangą. Sovietams nutraukus laboratorijos veiklą, jos patalpas, įrangą ir dauguma personalo nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. perėmė Vytauto Didžiojo universitetas. Rektoriaus įsakymu K. Motekaitis paskirtas Fizikos katedros  vyr. asistentu. 1941 m. pradžioje Technologijos fakulteto taryba, motyvuodama tuo, kad jis 1934 m. baigęs aukštuosius mokslus, nuo 1936 m. iki 1940 m. vasaros dirbo GVTL, prašė rektorių pripažinti jam mokslų kandidato laipsnį. Švietimo komisaras, pasirėmęs rektoriaus teikimu, nuo 1941 m. vasario 1 d. K. Motekaitį paskyrė vyr. dėstytoju turinčiu mokslo kandidato laipsnį. Tuomet šis mokslo laipsnis buvo pripažintas ir kitiems aštuoniems Technologijos fakulteto mokslo personalo nariams, kurie baigę universitetą GVTL dirbo ne mažiau kaip trejus metus. Vokiečių okupacijos metais jis toliau VDU Fizikos katedroje dirbo adjunktu (katedros profesoriaus pavaduotoju). Jo mokslinio darbo kryptis buvo padengiamųjų sluoksnių storio nustatymas Rentgeno spinduliais.

     Pirmosios sovietinės okupacijos skaudi patirtis įrodė, kad kiekvienas aktyvus Lietuvos pilietis, juolab dirbęs krašto apsaugos tarnyboje, galėjo būti apšauktas „antisovietiniu elementu“ ir represuotas. Todėl 1944 m. vasarą, prie Lietuvos sienų grėsmingai priartėjus sovietinei armijai, K. Motekaitis su šeima persikėlė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje.

     K. Motekaitis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3-jo  laipsnio medaliu (1935).

Parengė         Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC