KTU VETERANŲ KLUBO „EMERITUS“ KREIPIMASIS Į VISUS KTU MOKSLO DARBUOTOJUS

KTU veteranų klubas EMERITUS puoselėja mintį, kad esamas KTU muziejus taptų Lietuvos technikos mokslo muziejumi. Tokio muziejaus įkūrimui priežastys ir pagrindas yra: 1. Technikos mokslo ištakos Lietuvoje yra 1922 m. įkurtame Kauno universitete, kurio visų teisių perėmėjai yra KPI, o vėliau KTU. 2. Pirmieji mokslo pradininkai buvo iš užsienio sugrįžę žymūs profesoriai mokslininkai ar užsienio universitetus baigę gabūs jauni mokslo darbuotojai. 3. Pirmieji technikos studijų vadovėliai buvo parašyti Kauno universiteto mokslo darbuotojų. 4. Lietuviškos mokslo terminijos pradininkai ir kūrėjai buvo Kauno universiteto technikos ir humanitarinių mokslų darbuotojai. 5. Lietuvos pramonės pradininkais irgi buvo Kauno universiteto mokslo darbuotojai. Šie visi darbai sparčiai plėtojosi prieškarinėje Lietuvoje, Kauno politechnikos institute ir dabar Kauno technologijos universitete. Per praėjusias devynias dešimtis metų technikos mokslas mūsų aukštojoje mokyklose plėtėsi ir plotį, ir į gylį. Išaugo jau penkios mokslininkų kartos, atlikti moksliniai darbai ir parašytos mokslo knygos skaičiuojami tūkstančiais, dėstytojų surinkta, sukurta ir įteisinta dešimtys tūkstančių technikos terminų, išleista dešimtys bendrųjų ir specialiųjų technikos terminų žodynų, sukurtos ir kelis kartus atnaujintos mokslo laboratorijos. Mūsų mokslininkai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos pramonės ir ūkio kūrimo, technikos kultūros ugdymo. Parengta per 130 000 inžinerinio profilio aukštos kvalifikacijos specialistų. Visko kas Universitete buvo padaryta technikos mokslo kūrimo ir puoselėjimo srityje trumpai apibūdinti neįmanoma. Tačiau iki šiol mes neturime šių didžiulio darbo rezultatų „inventorizacijos“. Neturime susistemintų žinių apie mūsų universitete atliktų mokslo darbų pagal atskiras mokslo sritis, mažai turime duomenų apie mūsų išradimus, apie mokslinių darbų vertę ir pagaliau svarbiausia apie mūsų mokslininkus ir t. t. ir pan. Siekdami bent dalinai užpildyti minėtas spragas, nes daug kas jau prarasta, kviečiame visus mokslo darbuotojus prisidėti rinkti informaciją, sudaryti aprašus apie veikusias ir veikiančias Universiteto mokslo mokyklas, atskirus mokslininkus, apie tai kaip kiekvienas rašė savo disertaciją arba atliko vertingą mokslinį darbą. Norėtųsi surinkti kiek galima daugiau originalios aprašomosios, foto nuotraukų, daiktinės medžiagos, kuri praturtintų mūsų KTU muziejų. Surinkta ir susisteminta medžiaga padėtų: - Sukurti išsamesnį vaizdą apie technikos mokslo ištakas ir raidą Lietuvoje; - Parodyti Lietuvos mokslo pasiekimus ir prioritetus; - Išryškinti Lietuvos mokslininkų indėlį pramonės, ūkio ir kultūros vystymuisi; - Panaudoti medžiagą studentų mokymui ir patriotiniam auklėjimui. Kreipimuisi pritaria KTU rektoratas ir muziejus. Priedas: Kauno technologijos universiteto Mokslo mokyklų ir disertacijų/mokslo darbų aprašymo ir rinkimo principai Tikslas: - Sukurti vaizdą apie technikos mokslo ištakas ir raidą Lietuvoje; - Parodyti Lietuvos mokslo pasiekimus ir prioritetus; - Išryškinti technikos mokslo įtaką Lietuvos ūkio ir kultūros vystymuisi; - Medžiagą panaudoti technikos mokslo ir studijų kokybei tobulinti. Mokslo mokyklos apibrėžtis: Mokslo mokykla – atitinkamos mokslo šakos pradininko išauginta (arba išaugusi iš ankstesnio pradininko) mokslininkų grupė, pasiekusi ženklių laimėjimų mokslo tyrimo, studijų tobulinimo, ūkio ir ekonomikos tobulinimo srityje, galinti turėti tyrinėjimų tęstinumo tendencijas net per kelias kartas. Mokslo mokyklos struktūros aprašymo modelis: Mokslo mokyklos pradininkas ar įkūrėjas (pradas mokyklai susiformuoti); Pasekėjai atskirų skyrių ar temų lyderiai, turintys savo mokinių; Mokslininkai tyrinėtojai ir pagalbininkai, laboratorijų vedėjai. Pagal stambumą mokyklos gali būti : Paskirstymas gali būti tik sąlyginis, įvertinus mūsų respublikoje buvusių mokslo įstaigų stambumą. Stambios (parengusio daugiau kaip 15 mokslo daktarų); Vidutinės (parengusios daugiau kaip 5 mokslo daktarus) Smulkios (parengusios ne mažiau kaip 3 mokslo daktarus). Mokslo mokyklos sukūrimo tikslas ir atliktų darbų turinys: Mokyklos susikūrimo tikslas ir sąlygos; Moksliniai darbai ir disertacijos; Laboratorijos ir laboratorinė įranga, medžiagos ir darbo sąlygos; Ryšiai su kitomis mokslo įstaigomis ir pramonės įmonėmis; Mokslinių konferencijų ir kitų renginių organizavimas, parodų organizavimas; Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, skaityti pranešimai, dalyvavimas parodose; Publikacijos, knygos, monografijos, vadovėliai; Darbų įdiegimas gamyboje, jų reikšmė ir ekonominė nauda; Mokslinio darbo rezultatų panaudojimas studijų procese, naujos specializacijos įvedimas, paskaitų ciklo parengimas, naujų laboratorinių darbų įvedimas, stendų paruošimas ir kt. Mokslinio darbo tęstinumas naujų autorių ar vadovo pasekėjų; Tiriamieji darbai pramonei ,ūkiui, ekonomikai ir kt.; Parengta aukštos kvalifikacijos specialistų, mokslo daktarų; Išradimai ir patentai; Apdovanojimai ir paskatinimai. Tyrinėjimų periodai galėtų būti išskirti taip: 1920 .... 1950 metai – Kauno Universiteto laikmetis; 1951 ... 1992 metai – Kauno politechnikos instituto laikmetis; 1993 ... iki šiol – Kauno technologijos universiteto laikmetis. Mokslo mokyklos Lietuvoje 1920 – 1950 m. Technologijos ir statybinių medžiagų mokslai – P Jodelė.... Naudingųjų iškasenų tyrimai – M. Kaveckis, J. Dalinkevičius... Taikomosios chemijos – V. Čepinskis, A. Purėnas, J. Janickis... Taikomosios fizikos – K. Baršauskas, P. Brazdžiūnas, A. Puodžiukynas, A Jucys... Durpynų tyrinėjimai – J. Vidmantas... Hidrotechnikos tyrimai – St. Kolupaila... KPI mokslo mokyklos; Vibrotechnika – K. Ragulskis; Ultragarso – K. Baršauskas, V. Ilgūnas; Medžiagų atsparumo – K. Vasiliauskas, J. Baušys, A. Žiliukas; Metalų technologija – V. Mošinskis, V. Babilius,.. Fizikinės chemija – J. Janickis; Organinė chemija – A. Purėnas, R. Baltrušis ...; Maisto pramonės – E. Grinienė... Silikatų technologija – P. Jodelė, K. Sasnauskas....; Odininkai - V. Šukys... Tekstilininkai – J. Indriūnas, A Matukonis... Medienininkai – Č. Jakimavičius, ...Papreckis... Gelžbetoninių konstrukcijų – A. Rozenbliumas... Statybinių medžiagų – P. Viliūnas, A Gumuliauskas,... Šildymo vėdinimo – M. Zališauskas,... Vandentiekio ir kanalizacijos – S. Vabalevičius, Kraštotvarkos – K. Šešelgis, J. Bučas...; Statybinės fizikos – V. Barkauskas, V. Stankevičius,... Radiotechnika – K. Baršauskas, A. Kajackas,... Skaičiavimo technika – L. Abraitis, R. Jasinevičius... Telekomunikacijų – D. Eidukas.... Elektros tinklų - L. Kaulakis,... Elektros mašinų – P. Baskutis, P. Kostrauskas,... Gamybos automatizavimo sistemos – P. Kemėšis, V. Aleksa... Įmonių organizavimo – P. Kasperavičius,... Aplinkos apsaugos - ... J. Staniškis, .... Edukologijos - ...P. Jucevičienė,... Sąrašą reikia patikslinti ir papildyti pagal visus tris periodus: (1920 - 1950; 1951 - 1992; 1993 - iki šiol).. Kaunas, 2013-09-20. KTU veteranų klubo valdyba.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC