KTU senato nutarimo aprašas ir priedai

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
AKADEMINIO EMERITO STATUSO SUTEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.         Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) akademinio emerito statuso suteikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – skatinti buvusius Universiteto akademinius darbuotojus dalyvauti Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, garsinant Universiteto vardą ir rūpinantis Universiteto paveldo saugojimu.
2.         Aprašas nustato Universiteto akademinio emerito statuso suteikimo sąlygas ir akademinio emerito statusą turinčių asmenų teises bei pareigas.
 
II. AKADEMINIO EMERITO STATUSO SUTEIKIMAS
 
3.         Akademinio emerito statusas gali būti suteiktas išėjusiam į pensiją Universiteto akademiniam darbuotojui, kuris:
3.1.   aktyviai dalyvavo ir (ar) dalyvauja akademinėje veikloje, garsindamas Universiteto vardą šalyje ir tarptautiniu mastu;
3.2.   numato dalyvauti mokslinėje, studijų, šviečiamojoje Universiteto veikloje;
3.3.   yra rekomenduojamas padalinio, kuriame dirbo, o jeigu to padalinio jau nėra – giminingo (perėmusio buvusio padalinio teises ir pareigas arba vykdančio panašią veiklą) padalinio.
4.         Akademinio emerito statusas suteikiamas tokia tvarka:
4.1.   padalinys (padalinio vadovas) kviečia prisijungti prie savo vykdomos veiklos išėjusį į pensiją Universiteto akademinį darbuotoją, pateikdamas rektoriui teikimą–rekomendaciją, kurioje nurodoma kviečiamo asmens ankstesnė veikla bei nuopelnai ir pateikiamas planuojamos vykdyti veiklos aprašas (1 priedas);
4.2.   rektorius priima sprendimą dėl akademinio emerito statuso suteikimo konkrečiam asmeniui;
4.3.   asmeniui, kuriam suteikiamas akademinio emerito statusas, artimiausio Senato posėdžio metu įteikiamas suteiktą statusą liudijantis dokumentas, ženkliukas su Universiteto simbolika. Informacija apie statuso suteikimą skelbiama Universiteto interneto svetainėje;
4.4.   jeigu rektorius nutaria nesuteikti akademinio emerito statuso, per 20 darbo dienų informuoja teikimą–rekomendaciją pateikusio padalinio vadovą apie tokio sprendimo priežastis;
4.5.   asmuo, kuriam suteiktas akademinio emerito statusas, tampa Veteranų klubo EMERITUS nariu, jeigu iki tol juo nebuvo.
 
III. AKADEMINIO EMERITO TEISĖS IR PAREIGOS
 
5.         Akademinis emeritas turi teisę:
5.1.   savo veiklą vykdyti pagal savanoriškos veiklos sutartį;
5.2.   gauti kompensaciją už šios veiklos vykdymo metu patirtas išlaidas (lėšos skiriamos iš padalinio, kuriame vykdoma veikla, biudžeto);
5.3.   naudotis Universiteto suteiktu elektroniniu paštu su plėtiniu emeritus.ktu.lt bei turėti prieigą prie Universiteto el. bibliotekos duomenų bazės;
5.4.   pagal padalinio galimybes gauti vietą ir priemones veiklai vykdyti;
5.5.   pasirašyti savo publikacijas Kauno technologijos universiteto akademinio emerito vardu;
5.6.   būti kviečiamas dalyvauti Universiteto renginiuose;
5.7.   rengti ar dalyvauti rengiant mokslinę ir metodinę literatūrą, mokymo priemones;
5.8.   dalyvauti švietėjiškoje veikloje, visuomenės ugdymo procese;
5.9.   perteikti savo pedagoginę ir (ar) mokslinę patirtį, skaitant paskaitas Moksleivių universitete ir (ar) kitaip prisidedant prie moksleivių (būsimųjų studentų), ugdymo.
6.         Akademinio emerito pareigos:
6.1.   prisidėti prie Universiteto statute apibrėžtos Universiteto misijos ir veiklos tikslų įgyvendinimo;
6.2.   prisidėti prie mokslo populiarinimo;
6.3.   laikytis akademinės etikos;
6.4.   naudojantis savo reputacija ir ryšiais, gerinti Universiteto įvaizdį bei didinti Universiteto prestižą.
 
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
7.    Atnaujinus darbo teisinius santykius su Universitetu, asmens kaip akademinio emerito veikla suspenduojama jo darbo sutarties Universitete galiojimo terminui. Vykdydamas savo darbo funkcijas, darbuotojas gali vykdyti ir savanorišką veiklą pagal savanoriškos veiklos sutartį (2 priedas).
8.    Savanoriškos veiklos sutartis gali būti nutraukiama, jeigu akademinis emeritas daugiau nei 2 metus nevykdo jokios mokslinės, pedagoginės ar visuomeninės veiklos Universitete.
9.    Už akademinės etikos pažeidimą ar (ir) žalos Universitetui padarymą, rektorius turi teisę priimti sprendimą dėl akademinio emerito statuso konkrečiam asmeniui atšaukimo.
10.     Aprašas gali būti keičiamas arba panaikintas Universiteto Senato nutarimu.
__________________________

 

Kauno technologijos universiteto akademinio emerito
statuso suteikimo tvarkos aprašo
1 priedas
 
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

 
 
 
 

(Padalinys)
 
 
 
TEIKIMAS–REKOMENDACIJA
DĖL AKADEMINIO EMERITO STATUSO SUTEIKIMO
 
_______________________________________________________________
(rekomenduojamo asmens vardas, pavardė)
20____ m. __________________ d.
Kaunas
 
Vadovaujantis Kauno technologijos universiteto Senato 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. V3-S-77 patvirtintu Kauno technologijos universiteto akademinio emerito statuso suteikimo tvarkos aprašu, rekomenduoju suteikti akademinio emerito statusą …………………………………………………………………………..
(vardas,  pavardė)
Ankstesnė veikla ir nuopelnai: (trumpai aprašykite nurodyto asmens nuopelnus, ankstesnę veiklą)
...........................
 
 
Planuojamos vykdyti veiklos aprašas.
.................
 
 
 
_________________________                        ___________                                           _______________________
(pareigos)                                                                                                                                                                                                                                                                                               (parašas)                                                                                                 (vardas, pavardė)

Kauno technologijos universiteto akademinio emerito

statuso suteikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS SUTARTIS Nr.

(data)                     

Kaunas

 

Savanoriškos veiklos organizatorius, Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas, atstovaujamas xxxxxxx, veikiančio pagal 2013-xx-xx rektoriaus xxxxx Nr. xx (toliau – Organizatorius) ir

____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), (toliau – Savanoris), kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šią savanoriškos veiklos sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. Organizatorius įsipareigoja:

1.1. užtikrinti šias savanoriškų darbų atlikimo sąlygas: nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus, suteikti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;

1.2. instruktuoti Savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe;

1.3. kompensuoti Savanoriui su savanoriška veikla susijusias šias išlaidas:

1.3.1. kelionės išlaidas, susijusias su savanoriškos veiklos atlikimu (pvz.: kelionės į savanoriškos veiklos atlikimo vietą ir iš jos);

1.3.2. savanoriškai veiklai atlikti reikalingoms priemonėms, specialiesiems drabužiams.

Su savanoriška veikla susijusios išlaidos Savanoriui kompensuojamos ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties 1.3. punkte išvardytų išlaidų atsiradimo,  pateikus Studentų ugdymo centrui šių išlaidų faktą patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas).

1.4. Jeigu Savanoris pageidauja, išduoti jam dokumentą, patvirtinantį Savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją.

 

2. Savanoris įsipareigoja:

2.1. atlikti šiuos su savanoriška veikla susijusius darbus (visas konkretaus darbo pavadinimas, darbų pobūdis, kiekis, darbo laikas, trukmė ir kita):

2.1.1. _______________________________________________________________;

2.1.2. _______________________________________________________________;

2.1.3.________________________________________________________________;

2.2. laikytis su Organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;

2.3. tinkamai ir laiku atlikti su savanoriška veikla susijusias užduotis;

2.4. laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų;

2.5. nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;

 

2.6. neatskleisti Organizatoriaus konfidencialios informacijos ir nepažeisti Organizatoriaus intelektinės nuosavybės teisių;

2.7. tinkamai saugoti trečiųjų šalių asmens duomenis, kurie tapo prieinami vykdant savanorišką veiklą;

2.8. pateikti Sutarties 1.3. punkte nurodytų faktiškai patirtų išlaidų pagrindimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Kitos Sutarties sąlygos:

3.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems Sutarties Šalims;

3.2. savanoriškų darbų metu Organizatoriui ar Savanoriui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka;

3.3. Sutartis gali būti nutraukta:

3.3.1. abipusiu raštišku Šalių susitarimu;

3.3.2. vienašališku sprendimu iš anksto įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų;

3.4. ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus per 30 dienų, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5. Sutartyje vartojamos sąvokos bei kitos joje neaptartos sąlygos aiškintinos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 86-4142) ir kituose teisės aktuose;

3.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas Savanoriui, o kitas lieka Organizatoriui.

 

4. Šalių parašai ir rekvizitai:

 

 
Organizatorius

 

Kauno technologijos universitetas

Įstaigos kodas 111950581

K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas

Tel. (8-37) 30 00 00;

Faks. (8-37) 32 41 44

Ats. sąsk. Nr. xxx

Bankas xxxx

Banko kodas xxxx

 


Savanoris

 

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Adresas

Tel., el. paštas

Ats. sąsk. Nr.

Bankas

Banko kodas

 

(Vardas ir pavardė)                      (Parašas)                                                                                                                   (Vardas ir pavardė)            (Parašas)

(A.V.)

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC