KTU senato nutarimas

 
NUTARIMAS

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO AKADEMINIO EMERITO STATUSO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 


2013 m. gruodžio 11 d. Nr. V3-S-77

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu (Žin., 2011,
Nr. 86-4142) ir Kauno technologijos universiteto statuto 17, 21 ir 118 punktais, Senatas nutaria:

patvirtinti Kauno technologijos universiteto akademinio emerito statuso suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 
Senato pirmininkas


 


Ramutis Petras Bansevičius


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 


 

 


Kristina Jakubaitytė-Revutienė

 


2013-12-05

 


Tel. (8 37) 30 00 95

 

       

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC