KREGŽDĖ Algis

Plačiau: 

      Algis Kregždė (1940-01-09 Jukniškiai, Biržų apskr.), radijo inžinierius, ilgametis KPI (vėliau KTU) mokslo darbuotojas, iškilus sportininkas ir sporto organizatorius.

     Gimė inteligentiškoje Olgos ir Konstantino Kregždžių šeimoje. Tėvas, baigęs Bauskės mokytojų seminariją,  nepriklausomoje Lietuvoje buvo mokytojas, žurnalistas, kooperatininkas. 19231927 metais valstiečiams liaudininkams atstovavo Lietuvos Respublikos antrajame  ir trečiajame Seimuose. Antrosios sovietinės okupacijos metu rėmė partizanus. Žuvo 1947 m. pradžioje. Mama Biržų krašte buvo žinoma tautodailininkėaudėja. 1946 m. Algis pradėjo lankyti Melaišių pradinę mokyklą. 1957 m., baigęs Biržų J. Janonio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos–matematikos fakultetą. Po trijų semestrų, nutraukęs studijas, mokytojavo Biržuose. 1959 m. buvo priimtas į KPI Elektrotechnikos fakulteto 2-jį kursą. Jautriai reaguodamas į jo sunkią materialinę būklę, prof. K. Baršauskas įdarbino studentą A. Kregždę Fizikos katedroje  antraeilėse pareigose laborantu. Institutą baigė 1963 m. įgydamas diplomuoto radijo inžinieriaus kvalifikaciją. Baigęs institutą dvejus metus Kauno radijo gamyklos Specialiajame  konstravimo biure dirbo inžinieriumi. 1965 m. priimtas dirbti KPI Mokslinio tiriamojo sektoriaus Ultragarso pramoninio diegimo laboratorijoje vyresniuoju inžinieriumi. 1970 m. priimtas dirbti šios laboratorijos jaunesniuoju, o 1991 m.– vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Kitais metais pervestas inžinieriaus pareigoms į Radioelektronikos fakultetą darbui KTU Radijo klube. Dirbdamas mokslinįkūrybinį  darbą laboratorijoje ir dar dirbdamas valandiniu dėstytoju Pedagogikos ir estetikos katedroje, taip pat rengė radijo sporto trenerius. 2014 m. išėjo į pensiją, tačiau ir toliau aktyviai dalyvauja KTU Radijo klubo veikloje.

     Laboratorijoje A. Kregždė dirbo kietųjų kūnų fizikiniųmechaninių charakteristikų matavimo ultragarsiniais metodais srityje. Buvo ūkiskaitinių sutarčių atsakingas vykdytojas. Jo sukurti mikrokietumo matavimo prietaisai buvo eksponuoti tarptautinėje parodoje „Ultragarsas-87“ bei dviejose SSRS liaudies ūkio parodose Maskvoje. Vienoje jų jo darbas apdovanotas sidabro medaliu ir pinigine premija. Spaudoje paskelbė daugiau kaip 24 mokslinius straipsnius bei mokslinių konferencijų pranešimų tezių, gavo 7 autorinius pažymėjimus.

     A. Kregždės įspūdingiausi pasaulinio lygio pasiekimai yra radijo sporte. Studijuodamas KPI aktyviai įsijungė į tuomet Elektrotechnikos fakultete veikusią Radijo sekciją, kuri 1962 m. išaugo į KPI Radijo klubą. Jo veikloje daugiausia dalyvavo Radioelektronikos fakulteto studentai ir darbuotojai. Čia dar studijuodamas jis pradėjo treniruoti Instituto trumpabangininkų komandą. Kartu su kitais KPI Radijo klubo nariais įrenginėjo, tobulino radijo stoties aparatūrą ir antenas, kėlė operatorių meistriškumą. Siekdamas aukštų rezultatų pasaulinėse trumpųjų bangų ryšio varžybose jis inicijavo ir, kartu su Arvydu Macu, organizavo pirmąsias KPI Radijo klubo ekspedicijas į Gruzijos kalnus. Čia su 1966 m. startavusia komanda pasaulio trumpųjų bangų čempionate iškovojo nugalėtojų taurę. 1969 m. tapo Europos čempionu, jam, kartu su kitais komandos nariais, suteiktas tarptautinės klasės sporto meistro vardas (1971). Dalyvaudamas trumpųjų radijo bangų ryšio varžybose, daug kartų tapo Lietuvos, Baltijos šalių, Sovietų Sąjungos čempionu ir prizininku, Europos ir pasaulio varžybų rekordininku bei medalininku. KPI komandos laimėjimai yra ir jo, kaip jos trenerio, nuopelnas.  Už komandos aukštus sportinius pasiekimus jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. A. Kregždė buvo KPI (vėliau KTU) Radijo klubo tarybos pirmininkas, vadovavo Lietuvos radijo sporto federacijos trumpųjų bangų komitetui, buvo šios federacijos prezidentas, Europos radijo sporto federacijos viceprezidentas  ir prezidentas.

     A.Kregždė pilietinę poziciją išreiškė solidariai su tuomet jo vadovaujamo Radijo klubo kolektyvu 1991 metų sausio ir vėlesnių įvykių metu. Okupantams Vilniuje užėmus radiją ir televiziją, palaikyti ryšį su Vakarais, be Kauno radijo ir televizijos, buvo panaudotas sovietmečiu KPI bendrabutyje Studentų gatvėje Radijo klubo įrengta aukšto techninio lygio trumpųjų bangų radijo stotis. Ji buvo kur kas galingesnė už veikusiąją Lietuvos Aukščiausioje Taryboje. Naujausias žinias apie įvykius Lietuvoje kauniečiai perduodavo užsienio trumpabangininkams, ir jos per keletą minučių pasiekdavo Vakarų televizijos tinklus bei radijo stotis. Šią užduotį Kaune vykdė KPI Radijo klubo, daugiausiai iš Radioelektronikos fakulteto, 15 narių grupė. Jie po tris budėdavo ištisą parą ir dirbdavo. Tai tęsėsi iki žlugo 1991 m. rugpjūčio pučas Maskvoje.

     1991 m.  sausį KPI radistai įrengė radijo stotį Kauno miesto savivaldybės pastate Laisvės alėjoje, nes buvo tikimasi jo šturmo, ir joje taip pat ištisai budėjo. Be to, susitarę su medikais, Kauno klinikose įrengė ir darbui parengė galingą (5 kW) radijo siųstuvą, pagamino anteną, kurią prireikus per keliolika minučių buvo galima iškelti ant 75 m. aukščio Klinikų kamino. Jie vykdė ir žvalgybinį darbą įrašinėdami Kaune dislokuotos sovietų kariuomenės vadovybės komandas, kariškių pokalbius, visa tai perduodami savivaldybės atitinkamai komisijai, rengdami priemones trikdyti karinių padalinių ryšius su vadovybe.

     A.Kregždė dar studijuodamas iš kitų išsiskyrė erudicija, tvarkingumu, pasišventimu radijo sportui  ir ryžtu siekti užsibrėžto tikslo. Jo pasiekti įspūdingi sportiniai laimėjimai stiprino, ypač jaunimo, pasitikėjimą savo jėgomis, ugdė savivertės jausmą, tuo pačiu žadino tautinę savimonę. Neatsitiktinai 1991 m. sausį daug Radioelektronikos fakulteto studentų gynė Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą bei Lietuvos radiją ir televiziją. Sausio 13-ją nuo sovietinio okupanto kulkų žuvę šio fakulteto studentai Virginijus Druskis ir Rimantas Juknevičius buvo apdovanoti 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinais. Už mokslo bei sporto pasiekimus ir Lietuvos vardo garsinimą rektorius A. Kregždę daug kartų apdovanojo Garbės raštais, skatino piniginėmis premijomis. Kauno miesto savivaldybės Taryba apdovanojo Kauno burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu. Tarptautinė radijo sporto federacija A. Kregždę  įrašė į Radijo sporto šlovės galeriją.

               

 

Parengė  Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC