KRAUCEVIČIUS Juozas,

Gimimo data: 
1879-03-31

inžinerijos generolas leitenantas, valstybės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, KPI darbuotojas, politinis kalinys. Mirė 1964-03-04.

Plačiau: 

    Juozas KRAUCEVIČIUS (1879-03-31 Sprakšiai, Šiaulių aps. –1964-03-04 Kaunas), inžinerijos generolas leitenantas, valstybės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, KPI darbuotojas, politinis kalinys.
   Mokėsi Linkuvos pradinėje mokykloje, vėliau – Panevėžio realinėje gimnazijoje. Ją baigęs, 1896 m. įstojo į Sankt Peterburgo politechnikos institutą. Po dviejų metų dėl lėšų stokos studijas nutraukė ir įstojo į Vilniaus karo mokyklą. 1901 m. ją baigė paporučiko laipsniu. Po dviejų mėnesių tapo poručiku. 1904–1905 m. Rusijos-Japonijos kare kovojo Mandžiūrijoje. 1909 m. jam suteikė štabskapitono laipsnį. Vėliau studijas tęsė Sankt Peterburgo politechnikos instituto Aviacijos skyriuje, kurį baigė 1912 m., o kitais metais baigė Rusijos generalinio štabo Oro laivyno aviacijos karininkų mokyklą. Pirmajame pasauliniame kare (1914–1917) – karo lakūnas. 1914 m. buvo sužeistas. 1915–1916 m. Šiaurės vakarų fronto 5 aviacijos diviziono vadas. Kare atliko 60 kovinių skrydžių. Už kovinius nuopelnus 1915 m. jam suteikė papulkininkio laipsnį. 1916 m. buvo pakeltas pulkininku ir paskirtas Šiaurės Vakarų fronto aviacijos inspektoriumi. Po bolševikinio perversmo 1917 m. pabaigoje savanoriu įstojo į generolo A. Denikino Baltąją gvardiją. Buvo jos aviacijos inspektorius, vėliau – jos vyriausiosios būstinės aviacijos bazės viršininkas. 1919 m. generolas majoras. Bolševikams šią gvardiją sutriuškinus, 1919 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. Čia jį 1920 m. mobilizavo į Lietuvos kariuomenę ir paskyrė vadovauti jos Aviacijos daliai. Tų metų pabaigoje jam buvo suteiktas inžinerijos generolo leitenanto karinis laipsnis. 1921 m. paskirtas Lietuvos Oro laivyno vadu. Jo pertvarkyta aviacija sėkmingai kovojo prieš lenkus Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1921–1922 m. ėjo Lietuvos kariuomenės vado pareigas. Iki išėjimo į atsargą (1927) toliau vadovavo Lietuvos kariuomenės Oro laivynui. Vadovaudamas aviacijai dar dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1926 m. parašė „Aviacijos kurso konspektą“. Rėmė J. Dobkevičiaus ir kitų aviokonstruktorių pastangas Lietuvoje konstruoti ir statyti karo lėktuvus, nenuilstamai rūpinosi Lietuvos kariuomenės ateitimi.

   Išėjęs į atsargą Aukštojoje Fredoje savo sklype įveisė bityną ir vaismedžių medelyną. Nuo 1929 m. Čekoslovakijos „Škodos“ firmos atstovas Lietuvoje. 1940 m., sovietams okupavus Lietuvą, komandiruotės pretekstu persikėlė į Čekoslovakiją. Čia 1945 m. vasarą sovietinis saugumas jį suėmė ir uždarė į filtracinį lagerį. Rudenėjant iš lagerio mobilizavo į sovietinės kariuomenės atsargos diviziją. Metų pabaigoje iš kariuomenės paleido ir jis grįžo į Kauną. Čia 1946 m. pradžioje sovietinis saugumas jį vėl suėmė, ir Karo tribunolas nuteisė 10 metų kalėti ir 5 metams tremties. Kalėjo Karlage, vėliau – Pesčianlage (Karagandos sr.). 1954 m. Karagandos apygardos teismas jo bylą peržiūrėjo ir iš lagerio paleido. 1955 m. grįžęs į Lietuvą Lapių kolūkyje dirbo bitininku. 1956 m. pradžioje, nepaisant partinės organizacijos aktyvistų prieštaravimo, Kauno politechnikos instituto rektorius K. Baršauskas jį įdarbino institute ir paskyrė apsaugos darbuotoju. Nepaisant garbingo amžiaus, institute dirbo iki mirties (1964). Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
   Apdovanotas 2 rūšies Vytčio kryžiaus 1 laipsnio ordinu (1922), Čekoslovakijos Baltojo liūto 3 laipsnio ordinu su kardais (1926), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929) ir kitais aukščiausiais Rusijos ordinais. 
                            Parengė  Albinas Tamašauskas

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC