KERŠULYTĖ - DAUKŠIENĖ Zita Vida

 Zita Vida Keršulytė-Daukšienė (1942-08-13 Stumbriai, Rokiškio apskr.), fizikė, ilgametė KPI (vėliau – KTU) Fizikos katedros dėstytoja.

Plačiau: 

 Jos tėvai Stasė ir Anicetas Keršuliai nepriklausomoje Lietuvoje valdė 60 ha ūkį. Vida buvo vyriausia iš keturių šeimos atžalų. Antrą kartą Lietuvą okupavę sovietai areštavo 66-erių metų jos senelį, dvi tetas ir du dėdes. Visus juos ištrėmė į Tolimųjų rytų, Šiaurės ir Pietų Sibiro lagerius. Atėjo eilė ir Vidos tėvams su vaikais. Tam konfiskavo ūkio valdą, ką galėjo, išplėšė ir išsivežė, ko nepajėgė, sudegino. Keršulių šeimą buvo numatyta ištremti 1948 m. gegužės vykusioje trėmimo operacijoje, koduotai pavadintoje „Vesna“. Tėvams pasislėpus, 6-erių metų  Vida ir kiti trys už ją mažesni jų vaikai buvo paimti įkaitais. Juos vienus uždarę ginkluoti stribai saugojo tikėdamiesi, kad tėvai vis tiek pas vaikus ateis. Tačiau stribų planas nepavyko. Padedant įtakingiems geriems žmonėms vaikai buvo paleisti ir išskirstyti į skirtingas Lietuvos vietas. Vida buvo atvežta į Biržų kraštą, pas dėdę Geidžiūnų bažnytkaimio kleboną. Čia 1949 m. ji pradėjo lankyti pirmąją klasę ir ją sėkmingai baigė.  Klebonas, suderinęs su vyskupija, bažnyčios palėpėje buvo partizanams įrengęs slėptuvę. Deja, ją išdavus saugumui medinei bažnytėlei grėsė sudeginimas, o klebonui –  ilgametė katorga. Bažnyčios vyresnybė kleboną skubiai perkėlė į Dusetų rajono Baltriškės bažnytkaimį. Su juo kartu persikėlė ir Vida. 1953 m., po Stalino mirties, Vidos tėvai  susirinko visus po Lietuvą išslapstytus vaikus ir įsikūrė Antalieptėje. Čia 1960 m. Vida baigė Antalieptės vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais VVU Fizikos-matematikos fakultete pradėjo studijuoti fiziką. 1966 m., baigusi universitetą, buvo paskirta į KPI Fizikos katedrą asistente. Darbe pasižymėjo pareigingumu, profesionalumu, buvo reikli sau ir studentams. Įvairioms KPI (vėliau – KTU) studentų grupėms vedė pratybas, laboratorinius darbus, o Parengiamojo skyriaus klausytojams skaitė fizikos paskaitas. Aktyviai  dirbo mokslinį metodinį darbą, domėjosi studentų fizikos suvokimo, žinių įsisavinimo kokybės parametrų dinamika, bendradarbiavo su VPI, VU, LŽŪA, KPI (KTU) fizikos metodinės veiklos tyrinėtojais. Dalyvavo mokslinėse  metodinėse konferencijose. Ji Parengiamojo skyriaus klausytojams skirto „Fizikos uždavinyno“ ir 4 mokslinių metodinių straipsnių bendraautorė. Buvo aktyvi studentų kuratorė. Būsimam inžinieriui svarbu ne tik perduoti profesines žinias, bet ir formuoti jo asmenybę, pasaulėžiūrą, patriotizmą, padėti  jaunuoliui suvokti gyvenimo prasmę. Ir sovietiniais metais ji studentų grupėse organizuodavo seminarus –  pašnekesius istorinėmis, meninėmis, moralinėmis temomis. Tam pasikviesdavo žinomas  asmenybes, pvz., prof. A. Puodžiukyną, muziką V. Kuprevičių, aktorę R. Staliliūnaitę ir kitus. Ji stažavosi  MIFI (1969 ir 1984) ir VU Fizikos katedroje (1974). Pablogėjus sveikatai,  V. Daukšienė 1992 m. išėjo į pensiją.

1976 m. Vida Keršulytė ištekėjo už inžinieriaus- mechaniko, pedagogo Albino Daukšio. Abu jie nuo 1993 m. priklauso Tėvynės sąjungai. Albinas buvo išrinktas Kauno miesto pirmos kadencijos savivaldybės deputatu. Vida –  TS-LKD partijos Kauno pramonės skyriaus narė. Ji aktyviai dalyvavo organizuojant rinkimus, dirbo rinkiminėse komisijose. Darnioje pedagogų Vidos ir Albino Daukšių šeimoje užaugo sūnus Gediminas ir dukra Rimantė. Vaikų būsimą sėkmę nulėmė tėvų gebėjimai ir pasiaukojimas juos auginti ir ugdyti. Sūnus Gediminas 2001 m. baigė KTU Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto elektros sistemų magistro studijas. Dabar Elektros sistemų katedros doktorantas. Jis TS-LKD partijos narys. Jo žmona farmacijos mokslų daktarė, dirba KSMU. Augina 3 vaikus.
Dukra Rimantė, baigusi Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją ir Vilniaus pedagoginiame universitete  edukologiją, yra muzikos mokytoja metodininkė. Ji su vyru, statybos inžinieriumi, augina dukrą.
 
Parengė A. Tamašauskas
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC