JUŠKA Antanas

Gimimo data: 
1902-01-27
Plačiau: 

Antanas JUŠKA (1902-01-27 Geležių km., Panevėžio apskr.–1985-03-18 Vilnius) astronomas, filosofijos daktaras, vadovėlių autorius, VDU Matematikos katedros vedėjas (1941-1944), visuomenės veikėjas.
Antanas Juška gimė Panevėžio rajone Geležių kaime, netoli Vadoklių. 1907 m. tėvai šalia Ramygalos pirko Naujadvario dvarelį. Jame apsigyveno gausi Juškų šeima. Pramokęs namuose skaityti, 1908 m. ėmė lankyti Ramygalos pradžios mokyklą. 1911 m. įstojo į Panevėžio realinę mokyklą. Nuo 1918 m. mokslus tęsė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1919 m., gavęs brandos egzaminų liudijimą, A.Juška grįžo į tėviškę. Ramygaloje jau buvo pradėjusi veikti progimnazija. Direktoriaus B. Liesio pakviestas čia pradėjo mokytojauti. Dirbdamas aktyviai dalyvavo vietos visuomeniniame gyvenime.
1920 m. Antanas vėl atvyko į Vilnių, tikėdamasis studijuoti ir dirbti. Tačiau Vilniuje universitetas dar nebuvo atkurtas, todėl jis nusiuntė pareiškimą su dokumentais į Berlyno universitetą, kur buvo priimtas Matematikos fakulteto studentu. 1922–1925 m. Getingeno universitete studijavo astronomiją. Čia 1927 m. parašė filosofijos daktaro disertaciją „Regimasis šviesumo pasiskirstymas Saulės diske“ (vad. H. Kinlis). Baigęs studijas dirbo Pasvalio, Vilkaviškio, Biržų, Kauno gimnazijų direktoriais. 1940 m., sovietams okupavus Lietuvą, iš direktoriaus pareigų atleistas ir paskirtas Kauno V gimnazijos mokytoju. Vokiečių okupacijos metais dirbo Švietimo vadyboje, kartu buvo VDU Technologijos fakulteto Matematikos katedros vedėjas, docentas, o po karo–Ramygalos vidurinės mokyklos mokytojas. 1945 m. suimtas, po 9 mėnesių išleistas į laisvę be teisės dirbti pedagoginį darbą. Iš mokslininko buvo atimtas docento vardas, buvo uždrausta minėti, kad A. Juška yra filosofijos daktaras, atimta galimybė oficialiai dirbti mokslinį darbą. 1945 m. rudenį jis įsidarbino Vilniaus miškų technikume. Dirbo buhalteriu, kasininku, vėliau – dėstytoju. 1958 –1984 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė astronomiją bei jos metodiką, turėjo daug visuomeninių pareigų. Jis pirmojo astronomijos vadovėlio lietuvių kalba autorius. Išleido daug mokslo populiarinimo knygų, fizikos vadovėlių. Svarbiausios iš jų: „Astronomijos vadovėlis“ (1928), „Astrofizika“, „Astronomijos enciklopedinis žodynas“, „Jaunojo astronomo žinynas“ ir kt. Jis buvo Lietuvos tarybinės enciklopedijos mokslinis konsultantas (1976–1984), neetatinis Vilniaus planetariumo lektorius.
Mirė 1985 m., palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

Parengė Vidmantas Pekarskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC