BAKŠYS Bronius

Bronius Bakšys (1942-03-14 Kamajai, Rokiškio apskr.) inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, Mašinų gamybos fakulteto dekanas (1972–1985), Mašinų projektavimo katedros vedėjas (1995–2004), Lietuvos mokslo premijos laureatas.

Plačiau: 

 

     Bronius Bakšys gimė valstiečių šeimoje. Tėvai buvo kolūkio, vėliau Jūžintų tarybinio ūkio darbininkai. 1959 m. baigė Jūžintų (Rokiškio raj.) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais sėkmingai išlaikė stojamuosius egzaminus į Kauno Politechnikos institutą (KPI) Mechanikos fakultetą, tačiau studijuoti nebuvo priimtas, nes nebuvo komjaunuolis ir rajono komjaunimo komitetas rekomendavo pirma padirbėti metus kolūkinėje gamyboje. Metus dirbo Jūžintų kultūros namų direktoriumi, suorganizavo tautinių šokių kolektyvą, kuris iškovojo teisę dalyvauti 1960 m. respublikinėje dainų šventėje. 1960 m. įstojo į KPI Mechanikos fakultetą, kurį baigė 1965 m. įgijęs inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pagal paskyrimą pradėjo dirbti KPI Mašinų gamybos technologijos katedroje asistento pareigose.  1969–1970 m. mokėsi KPI Vibrotechnikos laboratorijos aspirantūroje. 1970 m. KPI mokslinėje taryboje apgynė technikos mokslų kandidato (dabar–daktaro) disertaciją „Magneto valdomų kontaktų, kaip vibrosmūginės sistemos su keliais ribotuvais, dinamika“ (mokslinis vadovas prof. V. Ragulskienė). Po aspirantūros 1971–1972 m. dirbo KPI vyr. dėstytojo, 1973–1991 m. docento pareigose. 1991 m. Leningrado valstybiniame technikos universitete apgynė technikos mokslų daktaro/habilituoto daktaro disertaciją „Automatinio rinkimo teorijos ir priemonių sukūrimas, remiantis vibraciniais detalių kryptingo sutapdinimo metodais“. 1993–2012 m. dirbo profesoriaus pareigose Mašinų projektavimo, vėliau Mechatronikos katedrose. 1972–1985 m. buvo Mašinų gamybos fakulteto dekanas, 1995–2004 m. vadovavo Mašinų projektavimo katedrai.

      Mokslinių interesų sritys ir kryptys: vibracinio rinkimo mechanika ir technologija, robotizuotos rinkimo ir gamybos sistemos, vibracinis transportavimas ir manipuliavimas. Išspausdino 127 straipsnius moksliniuose žurnaluose, gavo 49 autorinius liudijimus, vadovavo ūkiskaitiniams darbams, kuriant magnetinių galvučių automatizuoto rinkimo įtaisus ir įrenginius. Svarbiausius  penkis  straipsnius paskelbė ISI Web of Science sąrašo žurnaluose.

    Bronius Bakšys vadovavo 9 doktorantams. Išleido dvi monografijas: Kontaktinės sistemos/V. Ostaševičius, B. Rudgalvis, V. Ragulskienė, B. Bakšys. – Mašinostrojienije, 1987; Vibracinės automatinio manipuliavimo sistemos ir mechanizmai/B. Bakšys, A. Fedaravičius. – Kaunas: Technologija, 2004. Už darbų ciklą „Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai“ 2005 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija (kartu su A. Fedaravičiumi, M. Ragulskiu).

    Skaitė mašinų projektavimo, gamybos procesų automatizavimo, robotų technikos, robotizuotų gamybos sistemų paskaitas, vadovavo diplominiams projektams, bakalaurų, magistrų baigiamiesiems darbams. Išleido vadovėlius: Mašinų gamybos automatizavimas/B. Bakšys, H. Medekšas. – Vilnius: Mokslas, 1988; Robotų technika/B. Bakšys, A. Fedaravičius. – Kaunas: Technologija, 2004. Išleido mokomąsias knygas: Robotų projektavimo pagrindai. – Kaunas: Technologija, 1993; Robotizuoti technologiniai kompleksai. – Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.

   Buvo KTU Senato nariu (1996–2001), Mechanikos fakulteto tarybos nariu (1993–2004), Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto nariu ir pirmininku (2002–2012), žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos nariu (1995 –2012).

   

 

Parengė  Bronius Bakšys

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC