atkurta MEDIENOS MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS katedra,

Gimimo data: 
1960-01-01

1957 m. sutinkamai su SSSR Aukščiausiosios tarybos priimtu įstatymu dėl pramonės ir statybos valdymo patobulinimo Lietuvoje buvo įkurta liaudies ūkio taryba. Jos veikla išryškino tas Lietuvos pramonės ir ūkio sritis, kurioms reikalingi inžinieriai nebuvo rengiami. Todėl KPI taryba nutarė iš kitų specialybių du kursus baigusiųjų studentų suformuoti trūkstamų specialybių trečiąjį kursą. Taip 1957 m. rugsėjo 1 d. Mechanikos fakulteto III kurse įsteigta nauja medienos technologijos MMd-5 grupė kurią su­darė 28 studentai, o 1958 m. gegužės 16 d. Mechanikos fa­kulteto taryba nutarė įkurti  Medienos mechaninio apdirbimo kabinetą, ku­riam pavedė rūpintis medienos apdirbi­mo technologijos specialybės studentais.

  1960 m. sausio 1 d. Mechanikos fakultete atkuriama Medienos mecha­ninės technologijos katedra, kuri buvo panaikinta 1949 m.rugsėjo 1 d. Naujos katedros vedėju paskirtas doc. technikos m. kand. Česlovas Jakimavičius.

 1962 m. rudens semestre be medienos mecha­ninės technologijos specialybės pradėti rengti ir polimerinių medžia­gų perdirbimo mašinų ir technologijos specialybės studentai, todėl katedra pavadinta Medienos ir plastmasių mechaninės technologijos katedra.  

1967 m. gegužės mėn. katedros vedėjo pareigų atsisakė doc. Č. Jakimavičius. Nauju katedros vedėju KPI taryba išrinko doc. A. Kajalavičių. Jis katedrai vadovavo nuo 1967 m. gegu­žės 20 d. iki 1977 m. rugpjūčio 25 d.

      1970 m. sausio 29 d., nustojus rengti inžinierius plastmasi­ninkus, katedrai sugrąžinamas Medienos mechaninės technologijos katedros pavadinimas.

       Nuo 1977 m. katedros vedėjai buvo docentai Algirdas Enrikas Barkauskas (1977–1988), Bronislovas Papreckis (1988–1993), Jonas Gydas (1993–2002), prof. Jonas Vobolis (2002–2007) ir doc. Antanas Baltrušaitis (2007–2013).

  1993 m. birželio 6 d. Lietuvos Standartizacijos tarybos ir KTU Medienos mechaninės technologijos katedros bendrame po­sėdyje, dalyvaujant miško ir medienos pramonės specialistų atstovams, buvo įkurtas septynioliktasis standartizacijos technikos komitetas, kurį Lietuvos Standartizacijos taryba 1993 m. liepos 19 d. patvirtino ir suteikė žymenį TK 17 bei pavadinimą  „Mediena“. Medienos mechaninės technologijos katedra TK 17 „Mediena“  veiklai suteikė Ktu Lengvosios pramonės fakulteto 229 kabinetą.  Susirinkomo dalyviai komiteto pirmininku išrinko Medienos mechaninės technologijos katedros docentą dr. B. Papreckį.

   Komiteto standartizacijos darbų kryp­tis – Lietuvos standartų rengimas, Europos ir tarptautinių standartų perė­mimas Lietuvos standartais ir jų taiky­mas Lietuvos miškų ir medienos apdirbi­mo pramonėje bei universitetų ir kolegijų studijų programose. 1996–2010 m. parengti ir viešai paskelbti 295 medienos gaminių standartai, iš jų 20– nacionaliniai (LST) ir 275 priimti Europos (LST EN) standartai.

    1997 m., vykdant Dizaino ir technologijų fakulteto reorganiza­ciją, buvo panaikinta Lengvosios pramo­nės mašinų katedra ir į Medienos mechaninės technologijos katedrą buvo perkelta Technologinių įrenginių diagnostikos mokomoji laboratorija.  2000 m. katedroje įkurta funk­cinės diagnostikos mokslo grupė (va­dovas prof. J. Vobolis), kuri vykdė dinaminius medienos ir jos gaminių bei pjovimo įrankių tyrimus. Šių tyrimų pagrindu parengtos ir apgintos keturios technikos mokslų daktaro disertacijos.  Šioje grupėje  dirbo D. Albrektas, A. Baltrušaitis, J. Gydas, I. Juodeikienė, G. Keturakis, D. Minelga, V. Norvydas, V. Pranckevičienė, K. Ukvalbergienė, J. Valtas.

    2007 m. katedroje vykdyti „Medienos ir inovatyvių inžinerinių medienos gaminių savybių tyrimai ir pažangios jų gamybos technologijos“ (vadovas doc. dr. A. Baltrušaitis), peržiūrėtos bakalaurų studijų „Medienos gaminių dizainas ir technologija“ ir „Medienos inžinerija“ programų kryptys ir turinys, atsižvelgiant į  medienos gaminių, ypač baldų, projektavimo ir gamybos naujausius iššūkius.  Bakalaurų studijose įvesti nauji bendrieji moduliai „Įvadas į medienos inžinerijos studijas“, „Kompiuterinės mechanizmų valdymo sistemos“, „Mechatronikos pagrindai“, o magistrų studijų patobulintoje programoje „Techninė kūryba ir inovacijų apsauga“, „Medienos gaminių erdvinis modeliavimas“, „Kompleksinė medienos apsauga“, „Medienos ir jos gaminių akustika“, „Technologinių procesų diagnostika“, „Medienos plastikų technologija“ ir kiti moduliai.   

     2007–2010 m. katedra studentams, dėstytojams bei medienos ir baldų pramonės atstovams Dizaino ir technologijų fakultete organizavo medienos apdirbimo ir baldų gamybos pažangiausių technologijų seminarus, kuriuos pravedė žymių Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos firmų specialistai.

     Nuo 2008 m. medienos mechaninės technologijos katedra dalyvauja Europos Komisijos mokslinių tyrimų programose, rengiant COST Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje keturis projektus, vykdo Valstybinės mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansuojamus nacionalinius projektus.

      Medienos mechaninės technologijos katedros nuo 2010 m. sausio 1 d. pavadinta Medienos technologijos katedra.

      2012 m. rugsėjo 13–14 d. Kaune Medienos technologijos katedros ir Šiaurės šalių miškininkystės tyrimų bendradarbiavimo komiteto (SNS) iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje vyko tarptautinė konferencija „Medienos mokslas ir inžinerija 2012“. Renginyje dalyvavo Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkai.

      1960–2011 m. katedra parengė per 2000 aukštos kvalifikacijos medienos techno0logijos specialistų, tarp jų – 1224 diplomuoti inžinieriai, 830 bakalaurai, 208 magistrai. Katedros absolventai sėkmingai dirbo ir dirba Lietuvos medienos apdirbimo pramonėje, įvairiose organizacijose, kolegijose ir universitetuose. Jų tarpe yra nusipelnę gamybos vadovai, mokslininkai ir pedagogai.

      2013 m. lapkričio 8 d. Mechanikos fakultetas sujungtas su Dizaino ir technologijų fakultetu ir įsteigtas Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas. Buvusios Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos, Medienos technologijos ir Tekstilės technologijos katedros sujungtos į vieną naujai įsteigtą Medžiagų inžinerijos katedrą, kurios vedėja paskirta docentė technikos mokslų daktarė Vaida Jonaitienė.

 

Parengė    B. Papreckis

 

Literatūra:

1. Nuo Aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto 19201997. Kaunas:  Technologija, 1997.

2. KTU Medienos  technologijos katedros istorija. Kaunas: Technologija, 2013.

 

3. 2013 m. lapkričio 8 d. Nr. V7-T-17 Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimas „Dėl Kauno technologijos  universiteto fakultetų struktūros“.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC