ŠUKYS Vytautas

Plačiau: 

 Vytautas  Šukys (1914-10-18 Aknystų k., Debeikių valsč.,Utenos apskr. –1977-11-05 Kaunas),  inžinierius –chemikas, chemijos mokslų  kandidatas, docentas.

     Vytautas baigė Anykščių vidurinę mokyklą 1930 m. Išlaikęs lotynų kalbos egzaminą, įstojo į Utenos valstybinę gimnaziją ir 1934 m. ją baigė. Tais pačiais metais  įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą.  1938 m. Vytautas Šukys, kaip gabus  studentas, buvo paskirtas Cheminės technologijos katedros (ved. prof. J.Šimkus)  praktikantu analizių skyriuje. 1940-10-23 Technologijos fakulteto tarybos nutarimu,  studijas baigiantis V. Šukys buvo priimtas dirbti  į jaunesniojo mokslo personalo vietą Tyrimo laboratorijoje. Universitete jaunasis tyrėjas labai domėjosi chemine technologija, todėl vasaros praktikų metu po 34 mėnesius dirbo keliose akcinėse bendrovėse: spirito įmonėje Panevėžyje, Panevėžio „Maiste“  ir  Valstybinėje laboratorijoje.  Universitete V.Šukys dvejus metus savarankiškai vadovavo organinės technologijos praktikos darbams. 1942-11-19  buvo paskirtas dirbti Organinės technologijos katedros vyr. laboranto pareigose. 1942 m. apgynė diplominį darbą „Veršelių odų gerbavimas chromo druskomis“ ir  įgijo cheminės technologijos inžinieriaus diplomą. 1943 m. paskirtas dirbti  katedros asistentu.

     Universitete V.Šukys pasižymėjo ypatingu stropumu bei sąžiningumu, parodė nemaža gebėjimų katedros tvarkymo darbe. Po karo, Kauno universitetui atgaivinus veiklą, V. Šukys nuo 1944 m. rugsėjo mėn.  dirbo vyr. dėstytoju ir skaitė bendrą Organinės technologijos kursą, o nuo 1944-11-13 jam buvo paskirtos  Organinės technologijos katedros vedėjo pareigos, kurias ėjo iki 1946 m. Universitetą perorganizavus į Kauno politechnikos ir Medicinos institutus,  nuo 1951-01-01 dirbo KPI Cheminės Technologijos fakulteto Organinės technologijos katedros vyr. dėstytoju. V. Šukys nuo 1946 m. dirbo ir neetatiniu lektoriumi Celiuliozės ir popieriaus technikume. 1955 m. buvo patvirtintas vienerių metų aspirantu disertaciniam darbui baigti ir apginti (vadovas prof. A. Purėnas). 1956 m. apgynė  darbą tema „Alksnių tanidų tyrimas“  ir jam buvo suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis. 1956-09-01 V. Šukys buvo perkeltas į Cheminės technologijos fakultete įsteigtą Tekstilės ir odos gaminių technologijos katedrą. 1956 m. Kooperatinės prekybos mokyklos kvietimu antraeilėse pareigose V.Šukys pradėjo skaityti 250 val. apimties  kursą „Švelniavilnių kailių, odų ir  vilnos žaliavos“.   Nuo 1957-02-01 jis paskirtas dirbti  docento pareigose, o 1959-07-15 patvirtintas docento vardas.

19611962 m. Kauno statistikos technikume  skaitė kursą „Lengvosios pramonės technologijos“. 1962-09-01 perkeltas darbui į Organinės chemijos ir technologijos katedrą docento pareigose. 1966-07-01 buvo paskirtas prie katedros įsteigtos Odų ir kailių žinybinės laboratorijos moksliniu vadovu.

      Doc. V. Šukio svarbiausi moksliniai darbai yra susiję su odų ir kailių apdorojimo technologijų tobulinimu. Jis yra  avikailių  plaukų taurinimo naudojant fosforo organinius junginius ar chemiškai juos modifikuojant vario druskomis (vadovavo. A. Skrodenio disertaciniam darbui), bei orginalaus prietaiso kailių plaukų  aukščiui matuoti išradimų autorius. Atliko odas ir kailius rauginančių augalinės kilmės medžiagų išskyrimo ir apdorojimo jomis technologijų tyrimus.  Iš rusų kalbos išvertė knygą „Bendrosios cheminės technologijos pagrindai“, išleido populiarią knygą „Odų ruošimas ir pirminis apdorojimas“ (1955),  parengė vadovėlį „Odų ir kailių pramonės mašinos ir aparatai“ (1975), mokomąją medžiagą studentams „Odų ir kailių technologija“ (1974 ), „Metodiniai nurodymai kursiniam projektavimui“  (1973).  V.Šukys bendradarbiavo su odos ir avalynės pramonės įmonėmis, buvo įgaliotas atlikti technologijų techninę ekspertizę, dalyvavo „Žinijos“ draugijos veikloje, dažnai skaitė  paskaitas visuomenei.

     Vytautas Šukys mirė 1977 metais. Palaidotas Kaune.

   

 Parengė  Juozas Musnickas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC