Įstatai

I. BENDROJI DALIS

1. Kauno technologijos universiteto (toliau - Universitetas) veteranų klubas EMERITUS (toliau - Klubas) yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.

2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Profesinės etikos kodeksu ir šiais Įstatais.

3. Klubo nariai yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai.

4. Klubas gali turėti savo simboliką ir atributus.

5. Klubo būstinė yra Universiteto muziejuje K. Donelaičio g. 73, 421 k.

II. VEIKLOS TIKSLAS IR KRYPTYS

6. Klubo veiklos tikslas - vienyti Klubo narius bendrai veiklai siekiant gerinti Universiteto įvaizdį visuomenėje, puoselėti Universiteto muziejų, talkinti kuriant Universiteto padalinių virtualiuosius muziejus, pagal galimybes dalyvauti įvairiapusėje Universiteto veikloje.

7. Veiklos kryptys:

7.1. Padėti rinkti Universiteto istorijai išliekamąją vertę turinčią archyvinę medžiagą, ją sisteminti ir aprašyti;
7.2. Padėti tvarkyti Universiteto muziejų;
7.3. Kviesti veteranus rašyti atsiminimus apie Universiteto mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą;
7.4. Bendrauti su Universiteto, fakultetų ir kitų padalinių vadovais, siekti, kad kiekvieno padalinio veteranai būtų skatinami     įsitraukti į Klubo veiklą;
7.5. Perteikti pedagoginę ir mokslinę patirtį jauniesiems dėstytojams, mokslininkams ir studentams, prisidėti prie pedagoginio ir mokslinio darbo efektyvumo didinimo;
7.6. Skatinti veteranus dalyvauti rengiant mokslinę ir metodinę literatūrą, mokymo priemones, pagal galimybes dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse konferencijose;
7.7. Aktyviai dalyvauti fakultetų, katedrų ir studentų bendrijų organizuojamuose veteranų susitikimuose su studentais, raginti padalinių vadovus juos rengti;
7.8. Rengti ir reikšti nuomonę aktualiais Universiteto veiklos klausimais;
7.9. Bendrauti su kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

III. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Klubo nariu gali būti kiekvienas išėjęs į pensiją arba pensinio amžiaus Universiteto pedagogas, mokslininkas ar administracijos    darbuotojas, pripažįstantis Klubo įstatus, Universiteto statutą, Dėstytojų ir mokslo darbuotojų profesinės etikos kodeksą, pritariantis Klubo veiklai ir raštu pareiškęs norą joje dalyvauti.

9. Narystės netenkama raštu pateikus pareiškimą išstoti iš Klubo arba Klubo valdybos nutarimu, jei narys vienerius metus be svarbios priežasties nedalyvauja Klubo veikloje ar pažeidžia Klubo įstatus.

10. Klubo narių teisės:

10.1. Bet kada išstoti iš Klubo;
10.2. Dalyvauti visose Klubo organizuojamuose renginiuose ir kitoje jo veikloje;
10.3. Rinkti ir būti išrinkti į Klubo vadovaujančiuosius organus;
10.4. Gauti informaciją apie Klubo veiklą;
10.5. Nemokamai gauti Klubo nario pažymėjimą.

11. Klubo narių pareigos:

11.1. Laikytis Klubo įstatų, Universiteto statuto, Dėstytojų ir mokslo darbuotojų profesinės etikos kodekso normų;
11.2. Dalyvauti vykdant Klubo įstatuose numatytus veiklos uždavinius;
11.3. Perteikti savo patirti jauniesiems mokslininkams, dėstytojams ir studentams;
11.4. Pagal galimybės dalyvauti Universiteto iškilminguose renginiuose.

IV. UNIVERSITETO IR KLUBO SANTYKIAI

 12. Universitetas skatina ir remia Klubo veiklą:

12.1. Klubo veiklai suteikia muziejaus patalpas su ryšio priemonėmis ir teisę naudotis Universiteto raštinės paslaugomis;
12.2. Materialiai ir techniškai remia su muziejaus tvarkymu susijusią Klubo veiklą;
12.3. Nustatyta tvarka Klubui gali suteikti transportą su Klubo veikla susijusioms kelionėms, susitikimams su kitų universitetų veteranų organizacijomis, kultūriniams renginiams;
12.4. Universiteto padaliniai sudaro sąlygas Klubo nariams dalyvauti kuriant padalinių virtualiuosius muziejus, kaupti istorinę medžiagą, dalyvauti pedagoginėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje;
12.5. Klubo nariams, pateikusiems Klubo nario pažymėjimą, leidžiama naudotis Universiteto ir jo padalinių bibliotekomis, metodinių kabinetų fondais;
12.6. Klubo nariams jų raštišku pageidavimu suteikia elektroninio pašto adresą;
12.7. Klubo valdybos teikimu nemokamai išduoda Klubo nario pažymėjimus ir padeda tvarkyti Klubo narių apskaitą;
12.8. Suteikia Klubo narių susirinkimams Universiteto sales, auditorijas ar kitas patalpas;
12.9. Esant laisvų vietų, Klubo nariams suteikia galimybę poilsiauti Universiteto poilsio bazėse Universiteto darbuotojams nustatytomis sąlygomis.

V. KLUBO STRUKTŪRA IR VALDYMAS

13. Aukščiausias Klubo valdymo organas yra visuotinis Klubo narių susirinkimas. Laikotarpiu tarp susirinkimų Klubui vadovauja visuotinio narių susirinkimo patvirtinta visiems Universiteto padaliniams atstovaujanti Klubo valdyba.

14. Visuotinį Klubo narių susirinkimą šaukia Klubo valdyba ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimui pirmininkauja Klubo prezidentas arba viceprezidentas. Sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.

15. Visuotinis Klubo narių susirinkimas sprendžia pagrindinius Klubo veiklos klausimus:

15.1. Priima ir keičia Klubo įstatus;
15.2. Renka Klubo prezidentą, viceprezidentą, tvirtina Klubo valdybą;
15.3. Klubo prezidento teikimu keičia valdybos narius;
15.4. Priima sprendimą nutraukti Klubo veiklą.

16. Klubo prezidentą ir viceprezidentą renka visuotinis narių susirinkimas ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Prezidentas už savo ir valdybos darbą atsiskaito visuotiniame Klubo narių susirinkime ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

17. Klubo valdybai vadovauja Klubo prezidentas, o jam nesant - viceprezidentas. Valdyba, remdamasi šiais Įstatais ir Universiteto statutu, organizuoja Klubo veiklą, vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, jam atstovauja. Klubo valdyba posėdžius rengia ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius.

18. Fakultetuose ir padaliniuose Klubo narių veiklą koordinuoja padaliniui atstovaujantis valdybos narys.

19. Klubo valdyba savo nutarimu turi teisę sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

VI. KLUBO VEIKLOS NUTRAUKIMAS

20. Klubo veiklą, remdamasis visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimu, jeigu tokiam nutarimui pritarė 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvavusių Klubo narių, arba jei Klubas daugiau kaip metus laiko nevykdė jokios veiklos, nutraukia Universiteto senatas.


Įstatų projektą rengė Universiteto veteranų iniciatyvinė grupė:

J.Deltuva, L.Kulikauskas, A.Makarevičius, R.Mukulys, A.Navasaitienė, J.Navasaitis, K.Paulauskas, D.Petruškevičiūtė, K.Sasnauskas, K.Šumauskaitė,, L.Vištakis.

Talkino: S.Galkinas, F.Paukštienė.

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC