Įkurta TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS katedra

Gimimo data: 
1932-10-01

Tekstilės mokslo Lietuvoje bei Tekstilės technologijos katedros priešistorės pradžia galima laikyti 1929 metus. Tais metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete (dabar Kauno technologijos universitetas) buvo nuspręsta rengti tekstilės specialybės inžinierius, o nuo 1932 m. spalio 1 d. Juozas Indriūnas, grįžęs iš vienerių metų stažuotės Vokietijoje Drezdeno bei Štutgarto universitetuose, pradėjo skaityti verpimo ir audimo kursą pirmajai tekstilininkų grupei, kurią sudarė vos 3 studentai. Ši data laikoma tekstilės inžinerijos Lietuvoje pradžia. 1934 m. baigė studijas pirmasis tekstilės inžinierius Pranas Eidukevičius, kuris ilgiau kaip 50 metų sėkmingai dirbo įvairiose tekstilės įmonėse inžinieriumi bei vadovu.

1936 m. Juozas Indriūnas apgynė pirmąją tekstilės srities mokslo daktaro disertaciją ir tais pačiais metais habilitacinį darbą. Tais metais Technikos fakulteto Mechaninės technologijos katedroje buvo įkurtas pirmasis tekstilės tyrimo padalinys – Pluošto technologijos laboratorija, kuri įsigijo gana pažangius tam laikotarpiui vokiškus tekstilės tyrimo prietaisus. 1939 m. prasidėjusi Technikos fakulteto reforma, išplečiant inžinerijos studijas, palietė ir tekstilininkus. 1940 m. pavasarį buvo priimtas nutarimas įkurti savarankišką Tekstilės technologijos katedrą. Pirmuoju katedros vedėju buvo paskirtas prof. Juozas Indriūnas. Tačiau dėl 1940 m. vasarą įvykusios Lietuvos okupacijos katedros veikla neprasidėjo. Vietoj to 1940 metų rudenį buvo suformuotas savarankiškas studijų padalinys  Pluošto technologijos studijų ciklas (tuometinis katedros atitikmuo),  kuriam vadovauti buvo paskirtas prof. J. Indriūnas. 1941 m. vasarą vokiečiams okupavus Lietuvą,  naujasis rektoratas pakartotinai priėmė sprendimą  (1941-08-01) „įkurti“ Tekstilės technologijos katedrą. Taigi, katedra buvo įkurta net tris kartus. Katedros pirmasis vadovas prof. J. Indriūnas katedros įkūrimo data laikė pirmąją datą, kuomet 1940 metų pavasarį rektoratas jam pavedė vadovauti naujai kuriamai katedrai. Gal dėl tokios komplikuotos katedros įkūrimo datos, kai sunku tiksliai įvardinti kada katedra buvo įkurta, o gal ir dėl kitų priežasčių, vyresnieji katedros darbuotojai labiau buvo linkę pabrėžti ir minėti ne katedros įkūrimo datą, bet pirmosios tekstilininkų grupės suformavimo ir pirmosios tekstilės technologijos paskaitos datą – 1932 m. spalio 1 d.

1944 m., vokiečių kariuomenei susprogdinus techniškųjų fakultetų pastatus, didelių nuostolių patyrė ir tuose pastatuose buvusi Tekstilės technologijos katedra, tačiau tai nesustabdė katedros vystymosi. 1947 m. plečiantis universitetui ir Technologijos fakultetui, Tekstilės technologijos katedra tapo naujai įkurto Mechanikos fakulteto padaliniu. 1962 m. reorganizavus Mechanikos fakultetą, katedra buvo priskirta naujai sukurtam Lengvosios pramonės fakultetui. Tais pačiais metais nuo Tekstilės technologijos katedros buvo atskirta Pluoštinių medžiagų katedra (vėliau pervadinta Tekstilės medžiagų katedra).  Visą šį laikotarpį abiejų katedrų pagrindinės patalpos buvo II bei V rūmų pastatuose (abiejose Donelaičio bei Gedimino gatvių sankryžos pusėse). Abiejų katedrų tiek mokslinė, tiek studijų veikla buvo glaudžiai  susijusios, todėl dažnai tekstilininkai neskirsto, kurios katedros veiklai ką priskirti. Tuo labiau, kad sunku būtų įvardinti, kokie atskirų darbuotojų nuopelnai priklauso kokiai katedrai, kadangi daug kas iš jų įvairiais laikotarpiais dirbo tiek vienoje, tiek kitoje katedroje. 1984 m. fakultetas buvo perkeltas į naujus rūmus, kuriuose veikė iki 2014 m. Vykdant Lengvosios pramonės fakulteto reformą, 1997 m. abi tekstilės katedros vėl susijungė į vieną Tekstilės technologijos katedrą. 2014 m. panaikinus Dizaino ir technologijų fakultetą, katedra buvo įjungta į naują Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedrą.

Tekstilės technologijos katedrai per visą jos daugiau kaip 70 metų veiklos laikotarpį vadovavo 5 vedėjai: prof. Juozas Indriūnas (1940–1962), prof. Algirdas Matukonis (1962–1988),  prof. Vytautas Milašius (1988–1993), prof. Ričardas Čiukas (1993–2007), prof. Rimvydas Milašius (2007–2013).  Pluoštinių medžiagų (Tekstilės medžiagų) katedrai vadovavo prof. Juozas Indriūnas (1962–1975), doc. Irena Radvilavičienė (1975–1985), doc. Giedra Daunorienė (1985–1991) ir prof. Arvydas Vitkauskas (1991–1998).

Katedros darbuotojai taip pat yra vadovavę ir Lengvosios pramonės, vėliau Dizaino ir technologijų fakultetui. Fakulteto dekanais yra buvę doc. Balys Martinėnas (1964–1968) ir prof. Sigitas Stanys (1996–2006). Prodekanų pareigas įvairiais laikotarpiais ėjo docentai Balys Martinėnas, Vladas Kolosauskas, Kazys Pietaris, Arūnas Jasikevičius, Vaida Jonaitienė bei profesoriai  Ričardas Čiukas ir Sigitas Stanys. Profesoriai Algirdas Matukonis, Vytautas Milašius bei Sigitas Stanys įvairiais laikotarpiais buvo fakulteto Tarybos pirmininkais.

 

Pedagoginė ir mokslinė veikla.

Iki karo pabaigos 1945 m. tekstilės studijas buvo baigę vos keli inžinieriai, tačiau jau nuo 1946 metų į tekstilės studijas buvo priimta atskira studentų grupė, kurią sudarė 25 pirmakursiai. Didžiausias studentų skaičius tekstilės specialybėse buvo 1970–1990 m., kuomet tekstilę studijavo iki 150 studentų kiekviename kurse. Tuo laikotarpiu abiejose katedrose buvo rengiami inžinieriai Estijos ir Latvijos tekstilės pramonei. Per visą katedros veiklos laikotarpį tekstilės studijas baigė beveik 3000 absolventų. Vykdant studijų reformą nuo 1991 m. buvo pradėti rengti mokslo magistrai, o nuo 1993 m. ir bakalaurai. Nuo 1948 metų katedroje veikia doktorantūros (anksčiau aspirantūros) studijos.

Pirmasis J. Indriūno doktorantas ir antrasis po savo vadovo, Lietuvoje apgynęs tekstilės srities daktaro disertaciją, o 1964 m. ir habilitacinį darbą buvo prof. Algirdas Matukonis, kuris ištisus penkis dešimtmečius aktyviai dirbo mokslinį darbą, tiriant cheminių bei heterogeninių tekstilės medžiagų relaksacines savybes, ir savo grupėje parengė net 41 mokslo daktarą. 1975 m. tekstilės srities habilituotu daktaru tapo ir dar vienas buvęs J. Indriūno doktorantas – prof. Vytautas Milašius, kuris Kauno technologijos universitete taip pat 50 metų dirbo tekstilės medžiagų relaksacinių savybių tyrimo bei audinių struktūros įvertinimo srityse. Per visą tą laikotarpį buvo apginta daugiau kaip 20 habilitacinių darbų (arba pereita habilitacijos procedūra), per 150 daktaro disertacijų, 16 mokslininkų tapo profesoriais.

Absoliuti dauguma Lietuvos tekstilės pramonės įmonių vadovų yra katedros absolventai. Katedros darbuotojai taip pat yra atstovavę Kauno technologijos universitetą Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonių asociacijoje LATIA. Ilgą laiką asociacijos Prezidiumo nariu buvo prof. S. Stanys, o nuo 2012 metų LATIA Prezidiumo nariu išrinktas prof. R. Milašius.

Nuo 1998 metų katedra yra tarptautinės Europos Sąjungos universitetų, ruošiančių tekstilės specialistus, asociacijos AUTEX narė. Keturi katedros dėstytojai (prof. Arvydas Vitkauskas, prof. Sigitas Stanys, prof. Rimvydas Milašius bei doc. Daiva Mikučionienė) skaito (ar skaitė) paskaitas tarptautinės AUTEX magistrantūros E-TEAM studentams. Šią magistrantūrą yra baigę daugiau nei 10 katedros studentų.

Profesoriai V. Milašius, S. Stanys ir R. Milašius yra vieno iš žymiausių pasaulio tekstilės mokslinių žurnalų „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinio ar redakcinio komiteto nariais. Prof. S. Stanys bei prof. R. Milašius taip pat yra ir kito žurnalo, įtraukto į ISI „Web of Science“ duomenų bazę „Autex Research Journal“ mokslinio komiteto nariais.

Katedros darbuotojų mokslinė veikla ne kartą buvo įvertinta valstybinėmis mokslo premijomis. Prof. A. Matukonis valstybine premija buvo įvertintas tris kartus (1966, 1979 ir 2001),  prof. V. Milašius du kartus (1966 ir 2001), o prof. Juozas Indriūnas ir doc. Petras Limanauskas (1966) bei prof. Ričardas Čiukas ir prof. Arvydas Vitkauskas (2001) po vieną kartą. Du katedros profesoriai A. Matukonis (1997) ir  V. Milašius (1999) Lietuvos Respublikos Prezidento buvo apdovanoti Gedimino ordinais. Jiems abiems taip pat yra suteikti Rygos technikos universiteto Garbės daktaro vardai.

 

Parengė  Rimvydas Milašius

 

Literatūra:

J. Indriūnas. Atsiminimai. – Kaunas: Technologija, 1996.

V. Grivickas. Medžiagų mokslas Lietuvoje. –Kaunas: Technologija, 2011.

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC