Įkurta FIZIKOS katedra.

Gimimo data: 
1922-03-24
Plačiau: 

Fizikos katedros kūrimosi pradžia sietina su 1920 m. Kaune atidarytais Aukštaisiais kursais. Jau 1921 m. šių kursų fizikos kabinetas, laboratorijos ir auditorija buvo įkurdinti A. Mickevičiaus g. 37 (dabar Pirmieji rūmai). 1922 m. kovo 24 d. Steigiamasis Seimas patvirtino LU statusą, kuriuo universiteto struktūroje juridiškai įtvirtino praktiškai jau veikusią Fizikos katedrą. 1931 m. fizikai iš Pirmųjų rūmų persikėlė į Aleksote universitetui specialiai pastatytą Fizikos ir chemijos institutą. 1940 m. pavasarį, kada rengti fizikus buvo pavesta naujai atkurtam Vilniaus universitetui, į Vilnių persikėlė 3 Fizikos katedros docentai ir 1 vyr. asistentas, Nors Kaune pasiliko katedros vedėjas prof. I. Končius, dr. K. Baršauska. techninis personalas, taip pat visa įranga, tačiau gerai pažemėjo katedros statusas - ji jau neberengė fizikų specialistų, o tapo bendramoksle. Tų metų vasarą,  sovietinei kariuomenei užėmus beveik visas Aleksote esančias universiteto patalpas, fizikos laboratorijos buvo įrengtos buvusiame Ginklavimosi valdybos Tyrimų laboratorijos pastate (dabar Cheminės technologijos fakultetas), o paskaitas imta skaityti Medicinos fakulteto (A. Mickevičiaus g. 9) amfitetrinėje auditorijoje. 1947 m. fizikai vėl sugrįžo į Pirmuosius rūmus. 1950 m., sovietiniams okupantams likviduojant KVVD universitetą, katedros personalas (išskyrus du darbuotojus) su visa įranga atiteko Politechnikos institutui. Taigi, vykstant universiteto reorganizacijoms, Fizikos katedra kaip mokslinis padalinys išlikdavo, nors jos funkcijos iš dalies pakisdavo. Nuo 1969 m. katedra veikia naujai pastatytuose Elektronikos rūmuose.

Fizikos katedrai vadovavo prof. V. Čepinskis (1922-1926), prof. K. Šliūpas (1926-1931), prof. I. Končius (1931-1940, 1941-1944), prof. K. Baršauskas (1940-1941, 1944-1964), doc. J. Trimonis (1964-1965), doc. V. Ilgūnas (1965-1971), doc. Č. Radvilavičius, (1971-1981), prof. L. Pranevičius, (1981-1992), prof. A. Grigonis (1992-2002),  prof. J. Dudonis (2001-2011). Nuo 2011 m. katedrai vadovauja prof. G. Laukaitis. Nepriklausomoje Lietuvoje, universitete stingant kvalifikuoto mokslo personalo ir  tinkamos  įrangos, katedros dėstytojai buvo siunčiami stažuotis į žymiausius Europos universitetus, o laboratoriniams darbams ir demonstracijoms  reikalingą aparatūrą tiekdavo užsienio, dažniausiai vokiečių, firmos. Sovietiniai okupantai dėstytojams įvedė griežtą politinę-ideologinę kontrolę, dešimtmečiams nutraukė mokslinius ryšius su užsienio universitetais, nutrūko laboratorijų aprūpinimas moderniomis mokslinėmis ir mokymo priemonėmis. Ši toliau intelektualinė ir materialinė izoliacija padarė žalą mokslo ir apskritai visuomenės raidai Lietuvoje. Tuomet katedra turėjo tenkintis išlikusia prieškarine ir katedros meistrų pagaminta aparatūra. Visgi, nors ir labai sunkiomis sąlygomis, K. Baršasko, V. Ilgūno, E. Jaronio iniciatyva buvo išplėtoti ultragarso tyrimai. Padėtis šiek tiek pagėrėjo septintame dešimtmetyje L. Pranevičiui išplėtus ūkiskaitinių darbų, ypač susietų su sovietinio karinio komplekso struktūromis, apimtis. Per jas kietųjų kūnų tyrimams buvo gauta kai kuri deficitinė aparatūra. Katedros statusas ir galimybės kardinaliai pasikeitė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. 1993 m. katedra buvo priskirta Fundamentaliųjų mokslų fakultetui, kurio įkūrimo vienas  iniciatorių buvo prof. A. Grigonis. 1995 m. katedrai vėl atkurtos universitetinės fizikos pagrindinės (bakalauro) ir magistratūros studijos. Vėl atkurti moksliniai ryšiai su užsienio universitetais. Katedra kiekvienais metais prestižiniuose užsienio žurnaluose paskelbia 15-25 mokslo straipsnius. Prieškariu V. Čepinskio ir P. Brazdžiūno pradėtą fizikos vadovėlių rašymą, pokariu sėkmingai pratęsė K. Baršauskas, A. Puodžiukynas, A. Tamašauskas ir kiti. Lietuvoje katedros demonstrcinis kabinetas ir mokomosios laboratorijos buvo pranašesni už esančius kitose mokyklose. Tai nuopenas buvusių jų ilgamečių vadovų: A. Glodenio (1924-1957), J. Balčiūno (1946-2000), J. Talandžio (1950-1978)  J. Štreimikio (1951-1988). Atkūrus nepriklausomybę, įrengta moderni prof. I. Končiaus Optikos ir atomo fizikos laboratorija ir kita moderni laboratorija, skirta prof. K. Baršausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

                                                       Parengė     A. Tamašauskas

Literatūra

Kauno technologijos unversiteto fizikos katedra. -Kaunas: Technologija, 1997. 221 p.

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC